مقاله ارتباط پلي ‌مورفيسم ‌هاي G-308A و G-238A در پروموتور ژن TNF-&#945 با چاقي در جمعيت ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۲۴۷ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: ارتباط پلي ‌مورفيسم ‌هاي G-308A و G-238A در پروموتور ژن TNF-&#945 با چاقي در جمعيت ايراني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چاقي
مقاله نمايه توده بدني
مقاله پلي مورفيسم
مقاله فاکتور نکروز دهنده توموري آلفا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي كبري
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: دانش پور مريم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بافت چربي مي ‌تواند فاکتور نکروز دهنده توموري آلفا توليد نمايد. سطوح افزايش يافته اين سايتوکين با چاقي و مقاومت به انسولين در ارتباط است. هدف اين مطالعه، بررسي ارتباط بين پلي ‌مورفيسم‌ هاي G-308A وG-238A با چاقي در جمعيت ايراني است.
مواد و روش ها: افراد شرکت ‌کننده در مطالعه قند و لپيد تهران در دو گروه سني زير ۱۸ و بالاي ۱۸ سال دسته بندي شدند. افراد بالاي ۱۸سال، بر اساس نمايه توده بدني در سه گروه و افراد زير ۱۸سال، بر اساس صدک
BMI در دو گروه قرار گرفتند. در مجموع ۲۴۴ نفر آنها جهت بررسي جايگاه ۳۰۸- و ۲۳۹ نفرشان جهت بررسي جايگاه ۲۳۸- انتخاب شدند. بررسي پلي مرفيسم ‌هاي مذکور با استفاده از تکنيک ‌هاي PCR و RFLP انجام شد.
يافته‌ ها: فراواني الل ‌هاي TNF-a از قانون هاردي واينبرگ تبعيت مي ‌کرد و هيچ ‌يک از دو پلي ‌مورفيسم مذکور، ارتباط معني ‌داري با نمايه توده بدني نداشت.
نتيجه ‌گيري: داده ‌هاي اين مطالعه حاکي از عدم وجود ارتباط بين پلي ‌مورفيسم ‌هاي G-308A و G-238A ژن TNF-a با چاقي بوده و بنابراين احتمالا اين پلي ‌مورفيسم ‌ها نقشي در افزايش خطر بروز چاقي و بيماري هاي مرتبط در جمعيت ايراني ندارند.