سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
کبری ساربان افوشته – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی قم- قم ایران
حسین نیکزاد – استادعلوم تشریح گروه – علوم تشریح دانشکده – پزشکی دانشگاه – علوم پزشکی کاشان – کاشان ایران
مریم خوش سخن – استادیار زیست شناسی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی قم -قم ایران

چکیده:
ناباروری در مردان به عنوان یک اختلال شناخته می شود که هم تحت تاثیر عوامل محیطی و هم عوامل عوامل ژنتیکی قرار دارد. ژن متیلن تترا هیدروفولات ردوکتاز (MTHFR) نقشی حیاتی در متابولیسم فولات و در نتیجه فرآیند اسپرم زایی دارد. به نظر می رسد پلی مورفیسم Ala222Val در ژن MTHFR انسانی باعث کاهش فعالیت آنزیم می شود. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی موفیسم C677T در ژن MTHFR با ناباروری در مردان می باشد. در این مطالعه از ۱۰۰ مرد بارور و ۱۰۰ مرد نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری شهید بهشتی کاشان، ۲ سی سی خون تهیه شد. ژنوم گلبولهای سفید خون توسط کیت استخراج DNA (DNG plus, Cinnagen, Iran) ایزوله شد و سپس ژنوتیپ نمونه ها در ناحیه C677T بوسیله آنزیم HinfI و تکنیک PCR-RFLP تعیین شد و در پایان مطالعات آماری انجام شد. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین آلل T و ناباروری در مردان وجود دارد (OR: 1.6455, 95% CI; 1.0332 to 2.6208, P=0.0360) . همچنین افراد حامل آلل T(TT+CT) ریسک بالاتری برای ابتلا به الیگواسپرمی نشان دادند (OR: 2.1084, 95% CI; 1.0671 to 4.1659,P=0.0318) . بنابراین پلی مورفیسم در ژن MTHFR می تواند با ناباروری در مردان ارتباط داشته باشد. بنابراین تعیین ژنوتیپ پلی مورفیسم در این ژن برای غربالگری افراد نابارور بسیار مفید خواهد بود.