مقاله ارتباط پپتيد ۳۴-۱مرتبط با هورمون پاراتيروئيد با شروع زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط پپتيد ۳۴-۱مرتبط با هورمون پاراتيروئيد با شروع زايمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان
مقاله پپتيد مرتبط با هورمون پاراتيروئيد
مقاله انقباضات رحمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احراري خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: پاليزوان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سيروس علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات در گونه هاي مختلف جانداران حاکي از آنند که مهار کننده هاي مختلف ممکن است بر ميومتر در طي حاملگي اثر داشته باشند و قطع يکي يا بيشتر از آنها مي تواند موجب شروع درد زايمان شود. لذا در اين مطالعه ارتباط بين پپتيد ۳۴-۱ مرتبط با هورمون پاراتيروئيد با درد زايمان بررسي شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه مورد شاهدي بود. غلظت هاي پپتيد ۳۴-۱ مرتبط با هورمون پاراتيروئيد، هورمون پاراتيروئيد، کلسيم توتال، فسفر، منيزيم و آلکالين فسفاتاز پلاسما در ۱۵۲ خانم ترم حامله (۷۶ خانم در شروع درد زايمان و ۷۶ خانم بدون درد زايمان) اندازه گيري شد. نمونه هاي تحت پژوهش فاقد هر گونه عارضه حاملگي بودند.
يافته ها: غلظت هاي متوسط پپتيد ۳۴-۱ مرتبط با هورمون پاراتيروئيد در گروه داراي درد زايمان (۶/۰±۳۶/۱۲ نانوگرم در ميلي ليتر) تفاوتي با گروه فاقد درد زايمان (۶۳/۰±۵۷/۱۳ نانوگرم در ميلي ليتر) نداشت. ميانگين هورمون پاراتيروئيد پلاسما گروه ليبر و گروه فاقد درد زايمان به ترتيب برابر ۶۶/۱±۹۲/۲۸ و ۶۴/۱±۸۸/۳۱ پيکوگرم در ميلي ليتر بود و اختلاف قابل ملاحظه اي بين دو گروه وجود نداشت. غلظت هاي کلسيم، فسفر، منيزيم و آلکالين فسفاتاز پلاسما نيز در دو گروه تفاوت معني داري نداشتند.
نتيجه گيري: در اين تحقيق نقش آندوکرين پپتيد مرتبط با هورمون پاراتيروئيد در رابطه با شروع زايمان مورد تاييد قرار نگرفت.