مقاله ارتباط چاقي مركزي به عنوان عامل پيشگويي كننده پر فشاري و اختلال چربي خون: مطالعه قند و ليپيد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۲۵۱ تا ۲۵۹ منتشر شده است.
نام: ارتباط چاقي مركزي به عنوان عامل پيشگويي كننده پر فشاري و اختلال چربي خون: مطالعه قند و ليپيد تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار خون بالا
مقاله اختلال چربي خون
مقاله چاقي
مقاله نسبت دور کمر به باسن
مقاله نمايه توده بدن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظريف يگانه مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: شاكرصائين بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: ينگو آگنتا
جناب آقای / سرکار خانم: هدايتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عوامل خطرساز ابتلا به بيماري هاي قلبي- عروقي در سراسر دنيا رو به افزايش است. داده هاي تن سنجي به عنوان پيشگويي كننده عوامل خطرساز چنين بيماري هايي در نظر گرفته مي شوند. اما در ايران اطلاعات دقيقي در اين زمينه در دسترس نيست.
هدف: تعيين شيوع فشار خون بالا و اختلال چربي خون در طي زمان در جمعيت شهر تهران و هم چنين مشخص نمودن اين مساله كه آيا نمايه توده بدن (BMI) يا دور كمر به دور باسن (WHR) به عنوان شاخص هاي چاقي منتشر و مركزي، پيش گويي كننده هاي قابل اطميناني براي اين عوامل خطر هستند يا خير.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ۲۷۲۹ نفر، از ابتدا و انتهاي فاز دوم مطالعه آينده نگر قند و ليپيد تهران (TLGS) مورد بررسي قرار گرفتند. در هر فاز، BMI، WHR، فشار خون، و چربي هاي سرم بر اساس روش هاي استاندارد اندازه گيري شدند. اطلاعات اجتماعي- جمعيت شناسي با استفاده از پرسشنامه هاي پيش آزموني به دست آمد. توسط نرم افزارSPSS ، شيوع فشار خون بالا، اختلال چربي هاي خون، چاقي مركزي و منتشر در جمعيت مورد مطالعه تعيين شد. پس از همسان سازي و حذف عوامل مداخله گر، ارتباط بين متغيرها با استفاده از آزمون مجذور خي و رگرسيون لجستيك ارزيابي شد. ميزان خطر (OR) همسان شده بر اساس جنس و فاصله اطمينان ۹۵% به منظور آزمودن توان ارتباط ها استفاده شد.
يافته ها: در اين مطالعه افزايش قابل توجه شيوع چاقي منتشر / مركزي، و كاهش شيوع فشار خون بالا و اختلال چربي هاي خون مشاهده شد. شاخص BMI به طور معني داري با فشار خون بالا و همه انواع چربي هاي خون ارتباط داشت. با اين وجود، ارتباط معني دار WHR تنها با افزايش تري گليسريدها و HDL-C پايين همراه بود.
نتيجه گيري: به طور كلي يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان دادند كه شاخص اضافه وزن، چاقي و BMI پيشگويي كننده مهمي براي فشار خون بالا و اختلال چربي خون در جمعيت بزرگسال شهر تهران مي باشد.