مقاله ارتباط چاقي و اضافه وزن با مشكلات رفتاري دروني شده در دختران مدارس ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۴۰ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط چاقي و اضافه وزن با مشكلات رفتاري دروني شده در دختران مدارس ابتدايي
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتارهاي دروني شده
مقاله چاقي
مقاله اضافه وزن
مقاله چك ليست رفتاري كودكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيداميني به يانه
جناب آقای / سرکار خانم: مالك ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي آذر
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي ممقاني مهرانگيز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: شيوع چاقي و اضافه وزن در كشورهاي در حال توسعه بطور چشمگيري در حال افزايش است. چاقي جزو اختلالات رواني بشمار نمي آيد اما خطر بيماريهاي رواني را بالا مي برد شامل مشکلات رفتاري دروني شده که تشکيل شده از انزوا طلبي، اضطراب/افسردگي و شکايات جسماني. هدف از اين مقاله بررسي ارتباط چاقي و اضافه وزن با رفتارهاي دروني شده در دختران مدارس ابتدايي مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي مقطعي که در تبريز انجام گرفت، ۳۰۰ دانش آموز دختر که بصورت طبقه اي تصادفي بر حسب نمايه توده بدني، انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها چك ليست رفتاري كودك بود. اين ابزار ۱۱۳ سوال دارد که ۳۲ سوال آن براي تعيين مشکلات رفتاري دروني شده كودكان طراحي شده است و رفتارها با مقياس سه درجه اي رتبه بندي مي شوند.
يافته ها: نتايج نشان داد كه ميانگين نمرات گروه چاق و داراي اضافه وزن در مقياس انزواطلبي، اضطراب / افسردگي و كل رفتارهاي دروني شده، بالاتر از گروه داراي وزن طبيعي بود. گروه چاق و اضافه وزن در مقياس رفتارهاي دروني شده، ميانگين نمره بالاتري نسبت به گروه با وزن طبيعي داشتند (P<0.05). بر اساس اين نتايج، چاقي و اضافه وزن با مشكلات رفتاري دروني شده در دختران ارتباط مثبت و معني دار داشت (P<0.001، r=0.219).
نتيجه گيري: يافته ها نشان دهنده همبستگي مثبت بين چاقي، اضافه وزن و مشكلات رفتاري دروني شده مي باشند. افزايش وزن مي تواند عامل خطري براي افزايش مشکلات رفتاري دروني شده در دختران باشد؛ بنابراين پيشگيري از چاقي مي تواند از روي دادن بعضي از مشکلات رفتاري پيشگيري نمايد.