مقاله ارتباط چند شكلي كدون شروع ترجمه ژن گيرنده ويتامين D با ابتلاي زودرس به ديابت نوع ۲ در جمعيت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۲۶۰ تا ۲۶۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط چند شكلي كدون شروع ترجمه ژن گيرنده ويتامين D با ابتلاي زودرس به ديابت نوع ۲ در جمعيت ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژن گيرنده ويتامين D
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله پلي مرفيسم
مقاله مقاومت به انسولين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين نژاد آرش
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: نجم افشار اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: امام قلي پور سلاله
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني مظاهر
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نتايج مطالعات پيشين احتمال ابتلا به عدم تحمل گلوکز و ديابت نوع ۲ را با کمبود ويتامين D گزارش نموده اند. از آنجايي که چند شکلي بر روي ژن گيرنده ويتامين D با تغيير عملکرد گيرنده بر زيست دسترسي ويتامين D تاثير مي گذارد، هدف از مطالعه حاضر بررسي ارتباط چند شکلي ژن گيرنده ويتامين D با شاخص هاي مختلف متابوليسم گلوکز در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ مي باشد.
روش ها: در اين مطالعه، ۱۰۵ بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲ شرکت نمودند. سن ابتلا به ديابت، نمايه توده بدن، قند خون ناشتا، پروفايل چربي، سطح انسولين ناشتا و نيز HbA1C اندازه گيري و HOMA-IR به عنوان شاخص مقاومت به انسولين محاسبه گرديد. ژنوتايپ VDR با روش PCR-RFLP تعيين شد.
يافته ها: از مجموع ۱۰۵ بيمار شرکت کننده، ۷۹٫۴% موارد را زنان تشکيل مي دادند (با ميانگين سني ۱۰±۵۵ سال). توزيع ژنوتايپ هاي FF، ff و Ff چند شکلي FolkI بيماران به ترتيب ۷۱٫۴، ۵٫۷ و ۲۲٫۸ درصد بود. ابتلاي زود هنگام به ديابت، نمايه توده بدني بيش از ۲۷ و وضعيت نامطلوب کنترل قند خون در بيماران با آلل f در مقايسه با آلل F شايع تر بود. مقايسه بيماران با ژنوتايپ  ffو Ff با FF، شيوع بالاتر چاقي، سن پايين تر ابتلا به ديابت، سطح بالاتر HbA1C،HOMA-IR  و وضعيت نامطلوب تر کنترل قند خون را نشان داد (P=0.04). در بيماران با ژنوتايپ ff نسبت شانس و خطر نسبي وضعيت نامطلوب کنترل قند خون با فاصله اطمينان ۹۵% به ترتيب ۲٫۵۴ (۱٫۰۵ تا ۶٫۱۷) و ۱٫۶۸ (۰٫۹۷ تا ۲٫۸۹) برآورد گرديد.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر حاکي از ارتباط چند شکلي ژن گيرنده ويتامين D با سن تشخيص ديابت و مقاومت به انسولين در بيماران ديابتي است.