سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حبیب ا… ترشیزیان – سازمان زمین شناسی کشور: مرکز شمال شرق ایران / گروه زمین شناسی دانشگاه آ
رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی – دانشکده علوم – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

پلایای عقدا که به نام های پلایای اردکان و پلایای سیاهکوه نیز معروف است در ۳۰ کیلومتری شمال غرب شهرستانعقدا در استان یزد قرار دارد. این پلایا در طول جغرافیایی َ۳۵ ۵۳ درجه سانتی گراد تا َ۱۵ ۵۴ درجه سانتی گراد شرقی و عرض جغرافیایی َ۱۵ ۳۲ درجه سانتی گراد تا َ۰۰ ۳۳ درجه سانتی گراد شمالی قرار دارد (شکل ۱) و گستره ای به وسعت بیش از ۱۵/۰۰۰ کیلومتر مربع را می پوشاند.
منطقه مورد مطالعه از نظر طبقه بندی آب و هواییدر تیپ اقلیمی گرم صحرایی قرار دارد، به طوریکه حداکثر مطلق درجه حرارت حدود +۵۰ و حداقل درجه حرارت حدود -۲۰ درجه سانتیگراد به ثبت رسیده است. میزان تبخیر سالانه بیش از میزان بارندگی است و تا حدود ۷۰ میلیمتر در سال نیز می رسد. بادهای غالب را بادهای غربی بویژه شمال غرب تشکیل می دهد و سرعت باد گاه به بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت نیز می رسد. اثر مهم فعالیت باد پدیده های حفر و انباشتگی حاصل از آن و رشد و توسعه و حرکت تپه های ماسه ای است. منابع آبی این محدوده را آبهای سطحی رودخانه ها و آبهای زیر زمینی تشکیل می دهد. و لیکن در مجموع این گستره فاقد جریانهای دائمی است و رودخانه ها از نوع فصلی هستند (سالنامه آماری کشوری ، ۱۳۷۳).