مقاله ارتباط کارآمدي فردي و باورهاي بهداشتي در مبتلايان به ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۳۷۱ تا ۳۸۳ منتشر شده است.
نام: ارتباط کارآمدي فردي و باورهاي بهداشتي در مبتلايان به ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارآمدي فردي
مقاله اعتقادات بهداشتي
مقاله ديابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برهاني فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: تائبي مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: كهن سيمين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كارآمدي فردي بيماران ديابتي، يکي از مهم ترين عوامل موثر در ادامه درمان و غلبه بر بيماري است. به نظر مي رسد كارآمدي فردي، ارتباط زيادي با اعتقادات بهداشتي اين بيماران داشته باشد.
در اين پژوهش، كارآمدي فردي بيماران مبتلا به ديابت و اعتقادات بهداشتي آنان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي تعيين و ارتباط آنان با يکديگر مورد بررسي قرار گرفته، علاوه بر اين هر يک از اجزاي مدل اعتقاد بهداشتي با يکديگر و با متغيرهاي فردي تحليل شده است. براي تعيين عوامل فردي، كارآمدي فردي و اعتقاد بيماران مورد بررسي از پرسشنامه اي که بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي طراحي شد، استفاده گرديد.
۴۰۰ بيمار بزرگسال مراجعه کننده به مراکز ديابت شهر کرمان مورد بررسي قرار گرفتند. كارآمدي فردي و اعتقادات بهداشتي بيماران در حد متوسط بود. ارتباط معني دار آماري بين اين دو متغير وجود داشت و عامل تحصيلات بيشترين تاثير را با اکثر اجزاي مدل و با كارآمدي فردي بيماران نشان داد. اکثر اجزاي مدل با يکديگر رابطه معني داري داشتند. ارتباط راهنماي عمل با ابعاد فوايد درک شده و موانع درک شده معني دار نبود. براي افزايش كارآمدي فردي بيماران که نتيجه آن افزايش خودمراقبتي آنان است، بايد در ايجاد و توسعه اعتقادات مثبت بهداشتي در آنان تلاش کرد. مراقبان سلامت به دليل ارتباط مداوم با بيماران مي توانند در ايجاد اعتقادات بهداشتي و كارآمدي فردي بيماران، تاثير زيادي داشته باشند.
نتايج نشان مي دهد که بعد راهنماي عمل که به طور غيرمستقيم به نقش کادر بهداشتي ـ درماني و رسانه ها اشاره مي کند، تاثير کافي در تقويت اعتقادات بهداشتي ندارد. بررسي بيشتر و انجام اقدامات مرتبط در اين زمينه پيشنهاد مي گردد.