سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یوسف وثیق – دانشجوی دکترای پترولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اردبیل

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب اردبیل قرار دارد. شواهد پترولوژیکی، تکتونیکی، چینه شناسی و مورفولوژیکی موید تشکیل کالدرای انفجاری در میوسن میانی در این منطقه می باشد که سبب خروج گنبدهای آتشفشانی از محل شکستگی های کالدرا شده است. این گنبدها از نظر ترکیب شیمیایی، مکانیسم خروج، شکل ظاهری و موقعیت قرارگیری به سه دسته تقسیم می شوند. مشاهدات صحرایی و مطالعات ژئوشیمیایی نشان دهنده ارتباط ژنتیکی بین ماگمای سازنده گنبدها بوده پدیده تفریق سبب تنوع در ترکیب شیمیایی این گنبدها از حاشیه به سمت مرکز کالدرا شده است. ترکیب شیمیایی، ویسکوزیته، درجه حرارت و میزان مواد فرار ماگما و نیز اختلاف وزن مخصوص ماگما با سنگ های مجاور از جمله مهمترین عوامل تعیین کننده در نحوه خروج و تشکیل گنبدهای آتشفشانی منطقه مورد مطالعه بشمار میروند.