مقاله ارتباط کانون کنترل سلامت، حافظه و رابطه پزشک – بيمار با رضايت از درمان در مبتلايان به ديابت نوع II که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۹۰ در مجله دانشكده پرستاري و مامايي اروميه از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: ارتباط کانون کنترل سلامت، حافظه و رابطه پزشک – بيمار با رضايت از درمان در مبتلايان به ديابت نوع II
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع II
مقاله کانون کنترل سلامت
مقاله حافظه
مقاله رابطه پزشک – بيمار
مقاله رضايت از درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدنژاد هادي
جناب آقای / سرکار خانم: پورشريفي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: باباپور جليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيش زمينه و هدف: رضايتمندي بيماران ديابتي از درمان يکي از روش هاي ارزيابي کيفيت مراقبت بهداشتي و در عين حال به عنوان عامل اساسي در پيش بيني پيامد درماني مي باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسي ارتباط کانون کنترل سلامت، حافظه و رابطه پزشک – بيمار با رضايت از درمان انجام گرفته است.
مواد و روش کار: اين مطالعه از نوع مطالعات همبستگي مي باشد که بر روي ۱۱۵ نفر از بيماران مبتلا به ديابت نوع II در فاصله زماني خرداد تا مرداد ۱۳۸۹ به درمانگاه غدد بيمارستان سينا تبريز مراجعه کرده بودند، انجام شد. براي گردآوري اطلاعات پس از سوالات دموگرافيک، پرسش نامه هاي رابطه پزشک – بيمار(PDRQ-9) ، مقياس چندوجهي کانون کنترل سلامت(MHLC) ، پرسش نامه حافظه گذشته نگر و آينده نگر (PRMQ) و پرسش نامه رضايتمندي بيمار – فرم کوتاه (PSQ-18) در مورد افراد شرکت کننده اجرا گرديد. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آمار توصيفي و استنباطي شامل آزمون معني داري همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه گام به گام استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان داد بين کانون کنترل سلامت بيروني قدرت – ديگران و رابطه مطلوب پزشک – بيمار با رضايت از درمان بيماران مبتلا به ديابت نوع II رابطه مثبت وجود دارد اما بين حافظه با رضايت از درمان، رابطه اي وجود ندارد. همچنين از ميان متغيرهاي پيش بين، رابطه پزشک – بيمار مي تواند رضايت از درمان را پيش بيني کند.
بحث و نتيجه گيري: بر اساس نتايج پژوهش بيماران ديابتي نوع II که کانون کنترل سلامتشان از نوع بيروني قدرت – ديگران بوده و همچنين رابطه مطلوبي با پزشکشان برقرار مي کنند، رضايت بيشتري از درمانشان دارند. از طرفي مي توان پيش بيني کرد بيماراني که رابطه مطلوبي با پزشکشان دارند رضايت بيشتري از درمان خود داشته باشند.