مقاله ارتباط کلسيم رژيم غذايي با نشانگرها و تراکم استخواني در جمعيت بالغين استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در طب جنوب از صفحه ۹۳ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط کلسيم رژيم غذايي با نشانگرها و تراکم استخواني در جمعيت بالغين استان بوشهر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلسيم رژيم غذايي
مقاله -Cترمينال تلوپپتيد کلاژن تيپ I
مقاله استئوکلسين
مقاله تراکم استخواني
مقاله نشانگرهاي بازگردش استخواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهبر عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نبي پور ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: تراکم استخواني پايين يکي از عوامل خطر اصلي در شکستگي هاي حاصل از استئو پروز مي باشد. شواهد دلالت بر اثر محافظت کنندگي ريزمغذي و درشت مغذي ها در مقابل اختلالات استخواني، پيرو افزايش سن دارد. در اين مطالعه ارتباط بين کلسيم غذايي با تراکم و همچنين نشانگرهاي حساس سرمي استخواني را در بالغين استان بوشهر مورد بررسي قرار داديم.
مواد و روش ها: دراين مطالعه ۱۰۲۸ نفر (۳۶ درصد مرد و ۶۳ درصد زن) از ۱۳ منطقه بوشهر به صورت تصادفي انتخاب شده و بسامد غذايي به وسيله پرسشنامه معتبرارزيابي گرديد. تراکم استخواني مهره هاي کمري ۱ تا ۴، استخوان فمور (گردن، مثلث ward و تروکانتر) و قسمت انتهايي ساعد به وسيله دستگاه جذب اشعه x دوگانه (DXA) و -Cترمينال تلوپپتيد کلاژن تيپ (CTX) I و استئوکلسين به روش اليزا مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: ارتباط معني داري بين مصرف کلسيم غذايي در افراد شرکت کننده و تراکم استخواني فمور (گردن فمور P<0.05، r=0.06؛ مثلثP=0.01 ward ، r=0.07 و تروکانتر P<0.05، r=0.05) وجود دارد. اما بين کلسيم غذايي با تراکم استخواني مهره ها و يک سوم انتهايي استخوان ساعد ديده نشد. آناليز رگرسيون به صورت معکوس ارتباط معني داري بين کلسيم غذايي و استئوکلسين سرم (P<0.05، r=0.05) نشان داد، در حالي که ارتباط معني داري بين کلسيم غذايي و CTX سرم مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: مصرف کلسيم مي تواند اثر محافظت کنندگي در برابر بروز پوکي استخوان در بالغين داشته باشد، به خصوص اين نتيجه گيري به وسيله يافته هاي مطالعه مبتني بر کاهش بازگردش استخواني در افرادي که کلسيم بيشتري دريافت کرده بودند، تقويت مي گردد.