مقاله ارتباط کيفيت خواب با کيفيت زندگي در مصدومان شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي مراجعه کننده به بيمارستان بقيه الله (عج) تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۲۶۵ تا ۲۷۱ منتشر شده است.
نام: ارتباط کيفيت خواب با کيفيت زندگي در مصدومان شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي مراجعه کننده به بيمارستان بقيه الله (عج) تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت خواب
مقاله کيفيت زندگي
مقاله مصدومان شيميايي
مقاله برونشيوليت انسدادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاني جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: نادري زينب
جناب آقای / سرکار خانم: آوازه آذر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مطالعات پيشين، افت کيفيت زندگي و کيفيت خواب نامناسب در مبتلايان به برونشيوليت ناشي از مواجهه شيميايي گزارش شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط کيفيت خواب با کيفيت زندگي مرتبط با سلامتي در مصدومان شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي انجام گرفت.
در اين مطالعه توصيفي تحليلي، ۹۳ مصدوم شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي به روش در دسترس از بين مراجعان به درمانگاه تخصصي ريه بيمارستان بقيه الله (عج) جهت شرکت در پژوهش انتخاب گرديدند. کيفيت خواب با استفاده از پرسشنامه کيفيت خواب پيتزبورگ (Pitssburg Sleep Quality Index-PSQI) و کيفيت زندگي با استفاده از پرسشنامه اختصاصي کيفيت زندگي بيماران ريوي (St Georgs‘ Respiratory Questionnaire-SGRQ) اندازه گيري شد.
به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS استفاده گرديد. آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون ارتباط خطي مستقيم و معناداري را بين کيفيت خواب و کيفيت زندگي نشان داد (P<0.05).همچنين بين ابتلا به بيماري هاي اعصاب و روان و کيفيت خواب نامناسب ارتباط آماري معناداري وجود داشت (P<0.05).
با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر، ضرورت توجه به روش هاي بهبود کيفيت خواب به عنوان يکي از ابعاد مهم تاثير گذار در ارتقاي کيفيت زندگي اين افراد، بيش از پيش مطرح مي گردد.