مقاله ارتباط کيفيت زندگي با اختلال هاي اسکلتي – عضلاني در مونتاژکاران خودروساز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ارتباط کيفيت زندگي با اختلال هاي اسکلتي – عضلاني در مونتاژکاران خودروساز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيفيت زندگي
مقاله عملکرد جسمي
مقاله کارگران مونتاژ کار
مقاله خودروساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سوري حميد
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: عيني الهه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اختلال هاي اسکلتي-عضلاني، يکي از مهم ترين عوامل موثر ناشي از وضعيت نامطلوب بدن (پوسچر نامطلوب) هنگام کار است. توصيف تاثير سطوح مختلف سيستم اسکلتي – عضلاني بر کيفيت زندگي مرتبط با سلامت و مرخصي استعلاجي، براي انتخاب راهبردهاي پيش گيرانه مهم است.
هدف: مطالعه به منظور تعيين ارتباط کيفيت زندگي با اختلال هاي اسکلتي – عضلاني در مونتاژکاران خودروساز انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مورد – شاهدي در سال ۱۳۸۸ بر روي کارگران مونتاژکار مرد شرکت سايپا انجام شد. تعداد ۱۶۵ نفر از کارگران داراي اختلال هاي اسکلتي – عضلاني (گروه مورد) و ۱۶۵ نفر از افراد فاقد اختلال هاي اسکلتي – عضلاني (گروه شاهد) به صورت تصادفي انتخاب شدند. براي تعيين اختلال هاي اسکلتي – عضلاني پرسش نامه نورديک و براي اندازه گيري کيفيت زندگي ابزار SF-36 استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري مجذور کاي و رگرسيون لجستيک تحليل شد.
يافته ها: شاخص هاي فيزيکي کيفيت زندگي درد جسماني، سلامت عمومي، عملکرد جسماني و محدوديت نقش به علت مشکلات جسماني در دو گروه اختلاف آماري معني دار داشتند (P<0.001). شانس ابتلا به اختلال هاي اسکلتي – عضلاني در کساني که کيفيت زندگي پايين، بالاتر از افراد با کيفيت زندگي بالا بود (OR=0.51، ۹۵%CI=0.32-0.82، P<0.001).
نتيجه گيري: با توجه به يافته ها، شرايط جسمي و کيفيت زندگي مونتاژ کاران خودرو ساز در ابتلا به دردهاي مزمن اسکلتي – عضلاني موثر است و بهينه سازي اين شرايط بر بهبود کيفيت زندگي تاثير بسزايي دارد.