مقاله ارتباط کيفيت پيروي از دستورات دارويي با سطح آگاهي و نگرش بيماران مبتلا به سل در شهر اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان از صفحه ۸۰ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط کيفيت پيروي از دستورات دارويي با سطح آگاهي و نگرش بيماران مبتلا به سل در شهر اهواز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل
مقاله DOTs
مقاله آگاهي
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني سيمين
جناب آقای / سرکار خانم: الهي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: شاهين زاده اشكان
جناب آقای / سرکار خانم: حكيم اشرف السادات
جناب آقای / سرکار خانم: لطيفي سيدمحمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: علي رغم اجراي استراتژي درمان كوتاه مدت تحت نظارت مستقيم (DOTs) هنوز سل يكي از ده علل مرگ و مير در كشورهاي در حال توسعه است. عدم پذيرش درمان سل، رژيم هاي درماني نامناسب، ضعف اجرايي و مديريتي برنامه هاي كنترل سل باعث افزايش بروز آن شده است. اين مطالعه به منظور تعيين ارتباط کيفيت پيروي از دستورات دارويي با سطح آگاهي و نگرش بيماران مبتلا به سل در شهر اهواز انجام گرديد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي تحليلي روي ۱۶۷ بيمار بالاي ۱۲ سال مبتلا به سل تحت درمان در مراكز بهداشت شهر اهواز؛ طي مهر ماه لغايت بهمن ماه سال ۱۳۸۷ انجام شد. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه، مشاهده، آزمايش خلط و آزمايش ادراري پوتس کوزارت استفاده شد. روايي پرسشنامه به وسيله روش اعتبار محتوا و پايايي آن با روش انسجام دروني ابزار و ضريب آلفاكرونباخ ۰٫۸۱ صورت گرفت. براي بررسي ارتباط بين متغيرها از آزمون كاي اسكوئر استفاده شد.
يافته ها: ۵۲٫۷ درصد بيماران پيروي کامل، ۳۵٫۳ درصد پيروي نسبي و ۱۲ درصد پيروي ضعيف از رژيم دارويي داشتند. ارتباط بين کيفيت پيروي از دستورات دارويي با سطح آگاهي و نگرش بيماران ارتباط آماري معني داري داشت (P<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد كه تنها نيمي از بيماران پيروي کامل از دستورات دارويي داشتند. آگاهي و نگرش بيماران در کيفيت پيروي از دستورات دارويي موثر بود. گنجاندن برنامه آموزشي مدون و مداوم در پروتکل درماني بيماران ضروري مي باشد.