مقاله ارتباط ۲۵ هيدروكسي ويتامين D و شروع درد زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۶۱ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: ارتباط ۲۵ هيدروكسي ويتامين D و شروع درد زايمان
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويتامين D
مقاله انقباضات رحمي
مقاله زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احراري خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده شعبانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: فرم فعال ويتامين D بر هموستاز مواد معدني و متابوليزم استخوان موثر است. اثر تحريکي ويتامين D در ابتداي حاملگي بر رشد و تکامل جنيني – جفتي موثر است. هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط ۲۵ هيدروکسي ويتامين D با شروع درد زايمان بود.
مواد و روشها: اين مطالعه در سال ۱۳۸۷ در بيمارستان طالقاني اراك انجام شد. ۱۵۲ زن باردار طبيعي در دو گروه داراي علايم شروع زايمان (۷۶ نفر) و فاقد علايم شروع زايمان (۷۶ نفر) قرار گرفتند. ۲۵ هيدروكسي ويتامين D، هورمون پاراتيروييد، كلسيم، فسفر، آلكالين فسفاتاز و منيزيم خون بوسيله آزمون هاي من – ويتني يو، T دانش آموزي و رگرسيون خطي لجستيك مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين ميزان ۲۵ هيدروكسي ويتامين D در پلاسماي زنان داراي درد زايمان (نانومول در ليتر ۵۱٫۶۶±۲٫۰۴) بود. اختلاف ميانگين ميزان هورمون پاراتيروييد در دو گروه معني دار نبود. اختلاف ميانگين هاي كلسيم، فسفر، آلكالين فسفاتاز، و منيزيم در دو گروه معني دار نبود.
نتيجه گيري :با در نظر گرفتن اختلاف ۲۵ هيدروكسي ويتامين D در دو گروه و عدم اختلاف ميزان ميانگين پاراتيروييد، کلسيم توتال، الکالين فسفاتاز، منيزيم و فسفر در دو گروه، احتمال وجود اثر ويتامين D در شروع زايمان وجود دارد.