مقاله ارتباط HBeAg با سطح سرمي ترانس آمينازهاي کبدي در مبتلايان به هپاتيت B مزمن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: ارتباط HBeAg با سطح سرمي ترانس آمينازهاي کبدي در مبتلايان به هپاتيت B مزمن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلانين آمينو ترانسفراز
مقاله آسپارتات آمينو ترانسفراز
مقاله هپاتيت HBeAg ،B

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري راحيل
جناب آقای / سرکار خانم: آرمات محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رفعت پناه هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: سيما حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: توكل افشاري جليل
جناب آقای / سرکار خانم: نعيم آبادي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاد هدايت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ويروس هپاتيت (HBV) B شايع ترين علت بيماري کبدي حاد و مزمن در جهان به شمار مي رود. در افراد ناقل HBV مي بايست وضعيت تکثير ويروسي با استفاده از مارکرهاي مناسب از جمله HbeAg مورد بررسي قرار گيرد تا در صورت مثبت بودن و همچنين بالا بودن آنزيم هاي کبدي افراد مبتلا به هپاتيت مزمن شناسايي شده و سپس تحت درمان قرار گيرند. لذا اين مطالعه با هدف تعيين فراواني مارکر HBeAg و ارتباط آن با سطح ترانس آمينازهاي کبدي در افراد HBsAg مثبت انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي ۱۴۴ فرد آلوده به ويروس هپاتيت B در مراجعين به بيمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد در سال ۱۳۸۵ انتخاب و سپس در سرم اين افراد، HBeAg و آنزيم هاي کبدي با روش الايزا و تست هاي بيوشيميايي اندازه گيري شدند. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري من ويتني و کاي دو تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: فراواني افراد ۹۴ نفر مذکر و ۵۰ نفر مونث بود. اين افراد در محدوده سني ۸۵-۲ با ميانگين ۲٫۳±۳۷٫۴ سال قرار داشتند. ۱۸% (۲۶ نفر) داراي HBeAg در سرم بودند. ميانگين آنزيم آسپارتات آمينو ترانسفراز (AST) در گروهHBeAg  مثبت ۸۳ IU/L و در گروه HBeAg منفي ۵۶٫۲ IU/L بود (P<0.01). ميانگين آنزيم آلانين آمينو ترانسفراز(ALT)  نيز در دو گروه به ترتيب ۷۹ IU/L و۷۳٫۷ IU/L  به دست آمد که تفاوت از لحاظ آماري معني دار بود (P<0.01).
نتيجه گيري: در اين تحقيق مشخص گرديد که مثبت بودن HBeAg با سطح افزايش يافته آنزيم هاي کبدي همراه است. لذا پيشنهاد مي گردد مطالعاتي در مناطقي ديگر به منظور بررسي ارتباط اين نوع آنتي ژن با سطح ترانس آمينازها انجام شود تا ارتباط اين دو مارکر با قاطعيت بيشتري تاييد شود.