سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدمرتضی همایون صادقی – استادیار دانشکده فنی مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز
حمید مظاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله هدف ارائه یک مدل ریاضی جهت بررسی ارتعاشات آئولین ( عرضی ) خطوط هوایی انتقال نیرو با در نظر گرفتن اثر خمشی، کشش کابل و میرایی سازه ای و بدون وجود جاذب خارجی دفع کننده انرٍٍٍژی بر روی آن می باشد . از آنجاییکه راندمان سازه ای در خطوط انتقال ایجاب می کند که پروفیل کابل مسطح و یا به بیان دیگر نسبت افت ماکزیمم به طول دهانه خط کمتر از یک هشتم،باشد می توان تحلیل دینامیک سازه کابل را خطی در نظر گرفت . بنابراین برای بررسی سیستم ابتدا یک مدل ریاضی برای پاسخ آزاد کابل با فرض وجود صلبیت خمشی و نیروی کششی ثابت در خطوط بدست آمده است . با توجه به اینکه در مدل ریاضی بدست آمده، دانستن صلبیت خمشی کابل لازم و ضروری است و از آنجاییکه روش های تحلیلی تعیین صلبیت خمشی کابل های
رشته ای با دقت کافی همراه نمی باشد، جهت تعیین مقدار صلبیت خمشی کابل، روشی آزمایشگاهی پیشنهاد شده است . نتایج عددی حاصله از این روش نشان میدهد که در تحلیل سیستم، اثر صلبیت خمشی در مدهای ارتعاشی بالاتر از مد دهم خط انتقال و با افزایش نیروی کشش طولی کابل قرار گرفته بین دو دکل، قابل صرف نظر می باشد . سپس روشهای تعیین خود میرایی خطوط انتقال مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن نیز با در نظر گرفتن یک تابع میرایی برای کابل، مدل ریاضی پاسخ کابل به نیروی تحریک خارجی ( باد ) تعیین و بررسی شده اند . در انتها هم نتایج حاصله از دو مدل ریاضی جهت تایید و تصدیق با نتایج اقتباس شده از ادبیات فن مقایسه شده اند .