سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید مظاهری – کارشناس ارشد
سیدمرتضی همایون صادقی – استادیار

چکیده:

در این مقاله هدف ارائه یک مدل ریاضی جهت بررسی ارتعاشات آئولین ( عرضی ) و تحلیل تنش خمشی دینامیک در کابل رشته ای خطوط هوایی شبکه انتقال نیرو با در نظر گرفتن اثر صلبیت خمشی، کشش کابل و میرایی سازه ای می باشد . برای بررسی سیستم ابتدا یک مدل ریاضی برای پاسخ آزاد کابل با فرض وجود صلبیت خمشی و نیروی کششی ثابت در خط انتقال بدست آمده است . با توجه به اینکه در مدل ریاضی بدست آمده، دانستن صلبیت خمشی کابل حائز اهمیت است و از آنجاییکه روش های تحلیلی تعیین صلبیت خمشی کابل های رشته ای با دقت کافی همراه نمی باشد، جهت تعیین مقدار صلبیت خمشی کابل، روشی آزمایشگاهی پیشنهاد شده است . نتایج عددی حاصله از این روش در نرم افزار Matlab نشان می دهد که در تحلیل سیستم، می توان از اثر صلبیت خمشی در مدهای ارتعاشی بالا و با افزایش نیروی کشش طولی کابل صرف نظر کرد . پس از آن، با در نظر گرفتن یک تابع میرایی برای کابل، مدل ریاضی پاسخ کابل به نیروی تحریک خارجی ( باد ) تعیین و بررسی شده است . برای بررسی تنش خمشی دینامیک کابل با استفاده از مدل سازی کابل به صورت یک تیر یکنواخت با تکیه گاه های ثابت و به همراه یک ممان مقاوم متغیر در یک انتهای آن، مساله تحلیل شده است