سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان فخاری گلپایگانی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده م
علی اصغر جعفری – استادیار- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله، ارتعاشات آزاد و سرعت بحرانی پوستههای استوانهای کامپوزیتی چرخان تحت بار محوری ثابت، به روش انرژی مورد مطالعه قرارمیگیرد. شرایط مرزی مورد بررسی دو سر ساده بوده و توابع جابجایی که این شرایط مرزی را ارضا میکنند بصورت ترکیبی از توابع سینوسی و کسینوسی درنظر گرفته شدهاند. برای استخراج معادلات حاکم از تئوری پوستههای سندرز و روش ریلی-ریتز استفاده میشود. اثرات تنش حلقوی اولیه، نیروهای گریز از مرکز و کریولیس، که بواسطه دوران ایجاد میشوند، نیز در این مقاله در نظر گرفته شدهاند. تاثیر پارامترهای مختلف نظیر نسبت
طول به شعاع پوسته، نسبت ضخامت به شعاع پوسته، سرعت دورانی پوسته، جنس و زاویه الیاف، چیدمان و بار محوری، روی فرکانسهای طبیعی پیشرو و پسرو و سرعت بحرانی پوسته کامپوزیتی بررسی شده است. فرکانسهای طبیعی با نتایج موجود برای پوسته استوانهای کامپوزیتی چرخان و همچنین، سرعت بحرانی با نتایج مربوط به پوسته استوانهای ایزوتروپیک مقایسه شده، که نشان از دقت نتایج حاضر دارد.