سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصور ولی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید علی سید صالحی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

چکیده : در حال حاضر تلاش فراگیری برای طراحی سیستمهای بازشناسی گفتار مقاوم نسبت به تنوعات ١ گفتار صورت می گیرد . یکی از این تنوعات، گفتار تلفنی نسبت به گفتار مستقیم ) ٢ گفتاری که در شرایط عاری از هر گونه نویز محیط تهیه شده است ) می باشد . در مقاله حاضر با استخراج بردارهای بازنمایی طیفی LHCB 3 از گفتار مستقیم و تلفنی و طراحی مدل بازشناسی گفتار مبتنی بر شبکه عصبی MLP ، یک سیستم واحد بازشناسی گفتار مستقیم و تلفنی ساختهی شود . سپس با بکارگیری دو روش معکوس سازی محلی ٤ و عمومی ٥ شبکه های عصبی، بردارهای بازنمایی گفتار تلفنی را به سمت بردارهای بازنمایی گفتار مستقیم اصلاح می کنیم و با تعلیم شبکه دیگری روی دادگان اصلاح شده، در روش معکوس سازی محلی افزایش۴ / ۱ ٪ در صحت بازشناسی گفتار تلفنی و در روش معکوس سازی عمومی افزایش ۸۹ / ۲ ٪ در صحت بازشناسی گفتار تلفنی و ۸۶ / ۱ ٪ در صحت بازشناسی گفتار مستقیم حاصل شده است