سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سبحانی نژاد – استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشگاه شاهد تهران
سارا حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران
رضا محمدی – دانشجوی دکتری علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

طرح موضوع فناوری اطلاعات در اهداف آموزشی کشور، همگرایی و توانمندی ما را در روند جهانی شدن تنظیم و تسریع می کند . فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف توانمند سازی آموزش و پرورش در انطباق نحوه آموزش برای افراد مختلف به عرصه تعلیم و تربیت نیز وارد شده است . آموزش و پرروش مسلط به فناوری اطلاعات و ارتباطات، نیازمند نیروی انسانی توانمند در بهره گیری از ابزارفناورانه جهت افزایش خلاقیت و بهره وری است . برخی از عمده ترین یافته های پژوهش حاضر عبارتند از :
.۱ ما در جامعه اطلاعاتی زندگی می کنیم و ابزارهای فناورانه بیش از پیش در انجام امور روزمره و تخصصی زندگی نقش اساسی را بر عهده گرفته و هر روز نیاز به آن و انجام امور به واسطه آن شکل تازه ای به خود می گیرد . همین امر نیاز به فناوری اطلاعات و ارتباطات را بیش از پیش نمایان می سازد .
.۲ فقر اطلاعاتی در جوامع امروز ناشی از عوامل متعددی چون؛ تأثیرات متقابل میزان جمعیت، رشد، پیچیدگی و تخصصی شدن جامعه، عمق و وسعت یافتن دانش، افزایش ذخیره دانش و اطلاعات و چگونگی مدیریت و توزیع آن در جامعه و به خصوص فقدان مدیریت دانش و اطلاعات است .
.۳ سواد رایانه ای، شاخص توانایی فناوری اطلاعات جهت استفاده موثر از ابزارهای فناورانه و منابع اطلاعات به منظور تحلیل، پردازش و ارائه اطلاعات، مدل سازی، اندازه گیری و کنترل وقایع خارجی است . این توانایی از وجوه اساسی دست اندرکاران آموزش و پرورش نوین باید باشد .
.۴ سواد رایانه ای در آموزش و پرورش می تواند در زمینه هایی چون؛ یادگیری به کمک رایانه، تاکید بر سواد رایانه ای ، ارائه موضوعات درسی به کمک رایانه ، یادگیری از طریق برنامه درسی تلفیقی با فناوری اطلاعات و موارد بسیار دیگر کاربرد داشته باشد