سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مریم خیرمند – کارشناس گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی اصفهان
هدایت ا… عسگری – کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده:

یکی از مشکلات موجود بر اساس نظر خواهی از دانش آموختگان و مسؤولین مربوطه مبنی بر عدم ارسال بموقع نمرات کارآموزان و کارورزان از گروه پزشکی اجتماعی به اداره آموزش دانشکده
پزشکی، این گروه را بر آن داشت تا با بررسی فرایند دریافت و ارسال نمرات دانشجویان طرحی را برای ارتقاء اجرا نماید فرایند با شرکت دانشجویان در امتحان پایان دوره کارآموزی و کارورزی شروع و به پیگیری و حصول اطمینان از ارسال نمرات توسط دفتر گروه به آموزش ختــــم می شود . فرایند جاری موجب نارضایتی دانشجویان بالاخص دانشجویان فارغ التحصیل، مراجعه مکرر و
سردرگمی دانشجویان ، اتلاف وقت دانشجویان و کارکنان گروه ، مکاتبات متعدد اداری و شکایات مکرر کارکنان و مسوولین اداره آموزش دانشکده و دبیر خانه می شد . ارتقاء موجب شد تا زمان ارسال نمرات کوتاهتر، رضایتمندی دانشجویان و کارکنان گروه پزشکی اجتماعی و اداره آموزش و دبیرخانه افزایش و از اتلاف وقت آنان جلوگیری شود که به نفع دانشجویان ،کارکنان و سیستم اداری و آموزشی دانشکده پزشکی خواهد بود . لذا این موضوع بر عهده مسؤول امور دانشجویی گروه واگذار گردید . استراتژی : استراتژی FOCUS-PDCA بعنوان روشی برای ارتقاء فر آیند پیشگفت انتخاب و مراحل آن اجرا گردید . اگر چه در این فرآیند می توان داده های زیادی را سنجید ولی بدلیل اهمیت فاصله زمانی بین امتحان و ارسال نمرات به آموزش دانشکده متغیر زمان اندازه گیری می شد و واحد سنجش در این فرآیند “ روز “ است٠ فاصله زمانی در طی ٢٥ دوره کارآموزی و کارورزی با استفاده از جدول جمع آوری و توسط نمودار جریان داده ها RUN CHART گزارش شد