سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
عباس زارع – دانشجوی دکتری مدیریت کسب و کار دانشگاه صنایع و معادن، واحد البرز

چکیده:
امروزه بسیاری از سازمان ها مبادرت به بهرهگیری از مباحث مدیریت دانش به عنوان یک راهبرد عمده جهت تقویت مزیت رقابتی سازمان خود نمودهاند. مدیریت دانش به فرایند سیستماتیک و منسجمهماهنگسازی فعالیتهای گسترده سازمان، شامل کسب، خلق، ذخیره سازی، تسهیم و کاربرد دانش به وسیله افراد و گروه ها برای تحقق اهداف سازمانی اشاره دارد. انتقال، خلق و بکارگیری دانش مستلزم وجود فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی پایه و اساس ارزشهایی است که چرایی و چگونگی فعالیت در سازمان را مشخص می کند. مدیریت دانش بدون وجود فرهنگ مشارکتی مناسب و مبتنی بر اعتماد موفق نخواهند بود. اگر فرهنگ توزیع و تسهیم دانش تشویق نشود، مدیریت دانش با چالش هایی روبرو خواهد شد. تاثیر عوامل فرهنگی بر اثربخشی برنامههای مدیریت دانش انکار ناپذیر است. در این مقاله ضمن بررسیمولفههای خلق و تسهیم دانش و تاثیر فرهنگ سازمانی بر روی آنها به ارائه پیشنهاداتی در راستای ارتقاء فرهنگ سازمانی از جمله تغییر نگرش و دیدگاه مسئولین، ایجاد جو اعتماد، تشویق افراد دانش مدار، تدوین برنامهای جهت تبدیل دانش شفاهی و تجربی به دست آمده در یک مدت زمان معین به اسناد مکتوب در قالب نشریات و مجلات درون سازمانی، برگزاری کلاسهای آموزشی جهت ارتقاء مهارتهای مکتوب سازی دانش برای پرسنل دانشمدار، توسعه روز افزون کار مشارکتی و گروهی با تشکیل تیمهایی متشکل از افراد با سطوح مختلف دانشی و … جهت نیل به اهداف مدیریت دانش در سازمانها پرداخته شده است.