سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد نامور – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی،دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد علی شفیعا – استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تضمین کار آرایی و اثر بخشی مطلوب، برون داد مورد انتظار مدیران از نظام های انسانی و سازمانی است که باید به شایستگی مدیریت شود. بهره وری زمانی تحقق می یابد که فرآیند های کازی و رفتاری به خوبی اجرا شده به نحو سنجیده ای مدیریت گردند. جذب، نگهداشت و پرورش منابع انسانی اقداماتی تلقی می شوند که مستقیما در تغییر میزان بهره وری ایفای نقش می کنند. هماهنگی مدبرانه بین عناصر متشکله سازمان خاصه نیروی کار از طریق تعمق بر وظایف محوله به مدد تجزیه و تحلیل شفل کسانی که، مجربان نقش های تعریف شده سازمان ها هستند، تاثیر به سزایی در محقق شدن بهره وری مطلوب سازمانی دارد. ایجاد تناسب بین مشخصات شاغل به هنگام احراز و انتارات درج شده در شرح شغلی که خود متناسب با فرآیندهای کاری عمیقا تحلیل شده باشد، مبنای انتظار بهبود بهره وری است. نمایش نقش اثرگذاری فرآیند سازمان یافته تجزیه و تحلیل شغل در قالب رویکردی علمی،در بهبود بهره وری، فضای محوری مقاله جاری را تشکیل می دهد.