سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

یعقوب نوروزی بنیس – موسسه تحقیقات خفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران
مسیب حشمتی – مرکز تخقیقات و آموزش کشاورزی استان کرمانشاه، کرمانشاه، ایران
کریم خادمی – مرکز تخقیقات و آموزش کشاورزی استان لرستان، خرم آباد، ایران
سیداحمد حیدریان – موسسه تحقیقات خفاظت خاک و آبخیزداری، تهران، ایران

چکیده:

نوآوری های کشاورزان، یک فرآیند تقاضا مدار ، که به عنوان یکی از عوامل مهمو موثر در توسعه روستائی شناخته شده است با توجه به نقش بالقوه کلیدی آن، طی دو دهه گذشته انرژی و وقت زیادی توسط سازمان های ذیربط در سراسر دنیا صرف این موضوع شده است . این تحقیق بخشی از پروژه تحقیقاتی پروژه " سازگاری معیشتی " و در جهت اهداف برنامه چالش آب و غذا می باشد . در این تحقیق راهکار های کاربردی برای مدیریت جامع منابع آب و خاک با تکیه بر کاهش تضاد ها و بهبود معیشتی مد نظر قرار گرفته است . در این ارتباط با استفاده از روش ها و فنون مشارکتی، نوآوری های محلی کشاورزان و نوآوران مربوطه در دو سایت پایلوت ( هنام و مرک ) واقع در حوزه کرخه مو . رد بررسی قرار گرفته است . در مرحله اول این برنامه ۷۰ مورد از نوآوری های کشاورزان در زمینه های مختلف شناسائی شد . در قدم بعدی، نوآوریهای یادشده توسط تیمهای چند تخصصی، با معیارهای ذیربط توافق شده مورد ارزیابی قرار گرفتند که در نتیجه ۱۲ مورد از ۷۰ نوآوری مذکور برای بررسی بیشتر و جمع آوری داده های جزئی تر و کنترل های صحرائی انتخاب شدند . رتبه بندی و انتخات نهائی گزینه های برتر جهت برنامه ریزی و اجرای آزمایشات مشترک با جوامع محلی به عنوان کاربران نهائی اصلی انجام شده است . ارایه نتایح این تحقیق موضوع اصلی این مقاله می باشد .