سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین اسماعیلیان – معاون مرکز بهداشت شهرستان و سرپرست مرکز بهداشت شماره یک اصفهان
محمدباقر رضائی – مسئول آموزش سلامت و دبیر کمیته ارتقاء مستمر کیفیت مرکز بهداشت شماره ی
پوران بهشتی زواره – مسئول واحد آمار و رایانه مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

چکیده:

برای ارتقاء فرایند ارسال آمارهای ماهیانه مراکزبهداشتی درمانی ا فرصتی فراهم است.
فرایند باجمع آوری آمار توسط مسئول مربوطه ازخانه های بهداشت وپایگاهها شروع وبه دریافت آمارتوسط واحدآمارورایانه ختم می شود.