مقاله ارتقاي روستاها به شهر و نقش آن در بهبود كيفيت زندگي ساكنان محلي (مطالعه موردي: شهرهاي فيروزآباد و صاحب در استان هاي لرستان و كردستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش هاي روستايي از صفحه ۳۳ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: ارتقاي روستاها به شهر و نقش آن در بهبود كيفيت زندگي ساكنان محلي (مطالعه موردي: شهرهاي فيروزآباد و صاحب در استان هاي لرستان و كردستان)
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روستا
مقاله شهر
مقاله ارتقاي روستا به شهر
مقاله كيفيت زندگي
مقاله فيروزآباد
مقاله صاحب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: منصوريان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال هاي اخير، توسعه شهرهاي كوچك از طريق ارتقاي روستاها به شهر، به عنوان يكي از سياست هاي اصلي بهبود كيفيت زندگي نواحي روستايي در ايران مورد توجه قرار گرفته است و در اين مسير طي چند دهه اخير، تعداد زيادي از نقاط روستايي به شهر ارتقا يافته اند. هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثيرات ارتقاي روستاها به شهر بر كيفيت زندگي ساكنان محلي، از طريق مطالعه شاخص هاي ذهني است. محدوده انجام تحقيق، شهرهاي فيروزآباد در استان لرستان و صاحب در استان كردستان است، كه در ۱۰ سال گذشته از روستا به شهر ارتقا يافته اند. روش تحقيق؛ توصيفي ـ تحليلي است و داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه كنترل شده، جمع آوري شده است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه در مجموع، ارتقاي روستا به شهر باعث بهبود چشمگير كيفيت زندگي در شهر فيروزآباد و بهبود نسبي كيفيت زندگي در شهر صاحب شده است.