مقاله ارتقاي صافي هاي تک بستري تصفيه خانه آب با تغيير بستر صافي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۴۳۱ تا ۴۳۸ منتشر شده است.
نام: ارتقاي صافي هاي تک بستري تصفيه خانه آب با تغيير بستر صافي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صافي
مقاله بستر
مقاله آنتراسيت
مقاله افت فشار
مقاله UFRV
مقاله بندرعباس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي پور ولي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فيلترهاي دو بستري داراي بستري دو لايه اي از جنس ماسه و آنتراسيت هستند. مزيت فيلترهاي دو بستري كاربرد طولاني تر فيلتر و افزايش ميزان صافسازي است. هدف از اين مطالعه، دستيابي به يک مدل اجرايي جهت ارتقاي صافي هاي تک بستري تصفيه خانه هاي آب بود.
روش بررسي: دراين مطالعه مقطعي، دو پايلوت، صافي تک بستري و دو بستري ساخته و از آنها نمونه برداري شد. مدت نمونه برداري ۵ ماه و تعداد نمونه ها از ورودي و خروجي هر پايلوت، ۴۰ نمونه بود. بر روي نمونه ها سنجش كدورت و كل كربن آلي و بر روي پايلوت سنجش افت فشار انجام گرفت.
يافته ها: ميانگين حذف کدورت در پايلوت يک لايه و دو لايه به ترتيب ۶۳ و ۶۵ درصد بود. ميانگين حذف كل كربن آلي در پايلوت دو بستري و تک بستري به ترتيب ترتيب ۶۶ و ۴۰ درصد و افت فشار در اين دو پايلوت به ترتيب دو بستري و يک بستري،
۰٫۶۸ و ۱٫۱۵ متر بود.
نتيجه گيري: در دو پايلوت، اختلاف در ميانگين حذف کدورت معني دار نبود ولي در ميزان حذف کل کربن آلي معني دار بود. ميانگين افت فشار در پايلوت تک بستري بيشتر از نوع دو بستري بود. نسبت پارامتر
UFRV در صافي دو بستري نسبت به يک بستري معادل (۵۱٫۳۰) يعني ۱٫۷۰ است و اين بدان معني است كه با تغيير بستر از يک بستري به دو بستري، ظرفيت کمي صاف سازي ۷۰ درصد بهبود مي يابد.