سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ایمنی هوانوردی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا صادقی گیوی – عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا
علی اکبر گلرو – عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا

چکیده:

تدوین و تصویب مقررات ایکائو با رأی مثبت اعضا، انجام می گیرد که برای اتخاذ آن، نیاز است که یک مقرره یا استاندارد، بارها توسط اعضا مورد بازبینی قرار گیرد . ارتباط با ایکائو برای تدوی ن این استانداردها نیاز به یک کمیته و تجمع دائمی دارد تا ضمن اظهار نظر دربارة موارد اعلام شده از سوی ایکائو و تعامل دائم برای تصویب آن ها، با ایجاد سازوکار مناسب برای آموزش و اجرای استاندارد و نظارت بر نحوة اجرا، هرگونه اشکال اجرایی یا فنی در استانداردها و ضمائم را به ایکائو گزارش کرده و برای رفع آن ها اقدام نموده و پیگیری های لازم را انجام دهد .
ایکائو بعد از جنگ جهانی دوم و به منظور ساماندهی خدمات خطوط هوانوردی و مراقبت بر ایمنی تشکیل شده است . ایکائو با اختیارات گسترده اقدام به تدوین استانداردها و مقررات ایمنی می کند . رویه های تدوین، ابلاغ، اجرا و پاسخ گرفتن از کفایت قانونی و اجرایی استانداردها و مقررات ایکائو در کشورهای مختلف، نیازمند ساختاری است که در ایکائو پیش بینی شده است . کمیسیون هوانوردی ایکائو (ANC) به همین منظور تشکیل شده و فعالیت می کند . این کم یته، متشکل از ۱۵ عضو دارای تجربه و کیفیت مناسب علمی و عملی در زمینة هوانوردی است که ایکائو را با تجربه های فنی حمایت می کنند . برای استفادة مناسب از مقر رات ایکائو و جاری کردن آنها در کشور، نیاز به تشکیل کمیتة متناظر ANC است به نحوی که متشکل از متخصصان در زمینة علوم هوانوردی بوده و تحت نظر سازمان هواپیمایی کشوری فعالیت کند . این کمیته می تواند با ارتباط دائمی با ایکائو، برای تدوین استانداردها و مقررات، به ایکائو پشتیبانی علمی و فنی داده و همچنین نواقص و محدودیت های اجرای آنها را در کشور گزارش کند .