سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محبوبه کریمی – کارشناس ارشد پرستاری عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ع

چکیده:

اهمیت فاجعه یا بلا از آن روست که موجب فشارهای روانی برای فرد و جامعه می شود. حوادث غیر مترقبه ممکن است سریع و بدون اخطار اتفاق بیافتد. این وقایع می تواند برای بالغینتهدید کننده باشند اما برای کودکان دلخراش و تکان دهنده است . بنابراین استرس ناشی از این حوادث می تواند بهداشت روان افراد بخصوص کودکان و نوجوانان را مختل کند، در این میانپرستاراننقش مهمی در شناخت نیازهای کودکان و نوجوانان حادثه دیده و پیشگیری از عوارض روانشناختی حاصله دارند.
کودکان اضطراب و تنش را از افراد بالغی که در اطرافشان هستند حس می کنند و شبیه بزرگسالان همان احساسات ناامیدی و فقدان کنترل برخود را تجربه می کنند ولی هر کودک بطور متفاوت به حادثه پاسخ می دهد . مطالعات نشان داده است نوجوانانی که با یک حادثه مواجه بوده اند افزایش اضطراب، افسردگی، مشکلات فکری و پرخاشگری دارند، و از الکل زیادی استفاده می کنند و اثرات ناشی ازحوادث بر روی دختران بیشتر از پسران بوده است. تجرابی شبیه از دست دادن همکلاسی ها، دوستان، برادرها و خواهرها و مواجه شدن با حادثه هم در داخل و هم در مدرسه و مواجهه با بازماندگامی که شدیدا صدمه دیده اند، مشکلات این
گروه را افزایش می دهد نتیجه این که حمایت روانی بعد از حوادث غیر مترقبه لازم است و باید در دوره های متنوعی در دسترس باشد و نیازگروههای مختلف سنی در نظر گرفته شود. پیشگیری می تواند شامل فراهم سازی حمایت اجتماعی و تسهیل کمک به کودکان و نوجوانان باشد.