سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ولی علی پور – دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه تهران- عضو هیئت علمی د
لیلا رضایی – کارشناس بهداشت مرکز بهداشت بندرعباس

چکیده:

مقدمه:: صافیهای دو بستری دارای بستری دو لایه ای از جنس ماسه و آنتراسیت هستند. مزیت صافیهای دو بستری کاربرد طولانی تر صافی و افزایش میزان صافسازی است. هدف از این مطالعه، دستیابی به یک مدل اجرایی جهت ارتقای صافیهای تک بستری تصفیه خانه های آب بود. روش مطالعه:دراین مطالعه مقطعی ، دو پایلوت، صافی تک بستری و دو بستری ساخته و از آنها نمونه برداری شد. مدت نمونه برداری ۵ ماه و تعداد نمونه ها از ورودی و خروجی هر پایلوت، ۴۰ نمونه بود . بر روی نمونه ها سنجش کدورت و کل کربن آلی و بر روی پایلوت سنجش افت فشار انجام گرفت. نتایج:: میانگین حذف کدورت در پایلوتیک لایه و دو لایه به ترتیب ۶۳ و ۶۵ درصد بود . میانگین حذف کل کربن آلی در پایلوت دو بستری و تک بستری به ترتیب ترتیب ۶۶ و ۴۰ درصد و افت فشار در این دو پایلوت به ترتیب دو بستری ویک بستری ۰/۶۸ ، ۱۱۵ متربود. بحث و نتیجه گیری:: در دو پایلوت، اختلاف در میانگین حذف کدورت معنی دار نبود ولی در میزان حذف کل کربن آلی معنی دار بود. میانگین افت فشار در پایلوت تک بستری بیشتر از نوع دو بستری بود، با تغییر بستر ازیک بستری به دو بستری، ظرفیت کمی صافسازی ۷۰ درصد بهبود مییابد.