سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

آبتین عطایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات دانشکده محیط زیست و انرژی گرو

چکیده:

صنعت قند و شکر خـواه چغنـدری و یـا نیشـکری از جملـه صنایع به شدت انرژی بر محسوب شده و مصـرف انـرژی در آن بصورت تقاضای برق و بخار می باشد . بطوریکه یک واحد تولید قدرت، مشتمل بر توربینهای بخار بـا فشـار پشـتی ۱ ، در کارخانجات قند تعبیه شده و با تولید همزمان برق و حـرارت، علاوه بر تولید برق مورد نیـاز، بخـار لازم را جهـت مصـارف گرمایشی و فرآیندی کارخانه فراهم مـی کنـد . در ایـران ایـن صنعت همگام با رشد دانش و تکنولوژی جهانی پیش نرفته و کارخانجات قند کشور به همان صورت سه و یـا چهـار دهـه گذشته و حتی بـه دل یـل کهولـت و فرسـودگی تجهیـزات، بـا راندمانی کمتر از آن زمان مشغول به کار هستند . در این مقاله سـعی بـر آن اسـت کـه پیشـنهادات مناسـبی در راستای ارتقای فناوری تولید در صنایع قند و شکر با رویکـرد
کاهش شدت مصرف انرژی مطرح و در هر مـورد نیـز آنـالیز هزینه – فایده مربوطه ارائ ه گردد . این مقاله از دو بخـش مجـزا تشکیل شده است، که در بخش اول به بحث ارتقـای فنـاوری تولید در کارخانجات قنـد و شـکر بـا هـدف کـاهش شـدت مصرف انرژی حرارتی و در بخش دوم به این مهـم در مـورد انرژی الکتریکی مبادرت خواهیم نمود