سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین همایش تبادل تجربه های پژوهشی، فنی و مهندسی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

هومن خالدی – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری – بخش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری

چکیده:

یکی از اهداف اساسی برای احداث شبکه های آبیاری ، تامین به موقع و بـ ه انـدازه آب بـرای مـزارع کشـاورزی می باشد بن ابراین چنانچه تـامین آب از نظـر مقـدار و زمـان مطـابق نیـاز مـزارع باشـد مـی تـوان گفـت کـه دست اندکاران احداث و مدیریت شبکه به اهداف مورد نظر خود دست یافته اند اما در عمل تامین بـه موقـع و به اندازه آب در شبکه های آبیاری و زهکشی بدلایل مختلفی همچون مدیریت نامناسب شـبکه، جریـان هـای غیرماندگار، تغییرات شرایط جوی و یا متغیر بـودن زمـان عملیـات کشـاورزی ، عملـی نمـی گـردد . یکـی از روشهای موثر برای مواجهه با اینگونه مسایل، استفاده از سامانه های مدرن خودکارسازی ٢ بوده و از این طریق منافعی همچون موارد ذیل فراهم خواهد شد :
– تسهیل در بهره برداری
– افزایش راندمان
– عدالت بیشتر در توزیع آب
خودکارسازی در شبکه های آبیاری از گذشته مطرح بوده است ب طور مثال استفاده از چکهای نک اردکـی یـا دریچه های آ میل نمونه های ساده ای از سامانه های خودکارسازی شبکه ها می باشند اما در برخی موارد اینگونه سامانه ها تا حد مور د انتظار پاسخگوی نیازهای شبکه ها نیستند و از این بابت مدیریت بهره برداری شبکه های آبیاری دارای مشکلات فراوانی می باشند . امروزه با ورود تجهیزات محاسباتی و مخابراتی جدید و ارزان قیمت به بازار، نحوه خودکارسازی شبکه های آبیاری وارد مرحله جدیدی شده است و بـه نظـر مـی رسـد کـه ایـن موضوع بتواند تا حد زیادی مدیریت بهره برداری شبکه ها را دچار تحول نماید . در این مقاله در ابتدا به شناخت روشهای مختلف خودکارسازی کانالهای آبیاری پرداخته شده و سپس برخی تجهیزات مختلف خودکارسازی کانالها معرفی شده است . در قسمت بعـد بـه نمونـه هـای مـو ردی از کـاربرد خودکارسازی به روش مدرن در مدیریت بهره برداری از شبکه های آبیاری در دنیـا بـا اسـتفاده از شـیوه هـای جدید اشاره گردیده و در انتها جمع بندی و پیشنهادات لازم ارایه شده است