سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ندا مافی فرد – دانشکده مهندسی مواد و متالو رژی، دانشگاه تهران
اصغر صدیق زاده – پژوهشگاه علوم و فنون هست های، پژوهشکده سوخت هست های
علی محمد هادیان – دانشکده مهندسی مواد و متالو رژی، دانشگاه تهران
قاسم شاهمرادی – پژوهشگاه علوم و فنون هست های، پژوهشکده سوخت هست های

چکیده:

در این کار پژوهشی ساخت غشاء های شیشه ای سد یم بوروس یلیکاتی به عنوان فیلترها ی مورد استفاده صنایع مختلف، بخصوص صنا یع داروسازی توسط روش سینتر جزئی پودر شیشه مورد مطالعه قرار گرفته است . جهت ساخت این غشاءها پودر با توزیع اندازه ذرات در محدوده ۷۰-۱۰۰ mμ مورد استفاده قرار گرفت. در این کار ابتدا غشاءهای خام او لیه از فشرده سازی پودر شیشه به شکل د یسک هایی با قطر و ضخامت به ترت یب ۱۴mm و ۰٫۳mm توسط دستگاه پرس تک محوری ساخته شدند و سپس در یک کوره الکتریکی به مدت ۱/۵ ساعت در دمای ۷۰۰c سینتر شدند. فرآیند سینتر با نرخ افزایش دما ۵C/min انجام شد . ریخت شناسی و تعیین اندازه قطر تخلخل ها با پردازش تصاویرمیکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) حاصل شد . نتایج این بررسی نشان می دهد که میانگین اندازه قطر حفرات غشاءها ی ساخته شده، برابر ۳۱/۳μm م ی باشد . همچنین کارایی غشاءها ی سینتر شده برای جذب ذرات تک توزیعی، با روش استاندارد DOP اندازه گیری شده، میزان آن برابر ۷۲% است. نتایج ما ارتباط مستقیم بین کارا یی با میزان تخلخل کل غشاءها را آشکار می کند.