مقاله ارتقا تفکر انتقادي در رشته کارشناسي ارشد آموزش پزشکي مجازي: مطالعه کيفي تجارب اساتيد و دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۰ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۲۲ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: ارتقا تفکر انتقادي در رشته کارشناسي ارشد آموزش پزشکي مجازي: مطالعه کيفي تجارب اساتيد و دانشجويان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر انتقادي
مقاله آموزش پزشکي
مقاله آموزش مجازي
مقاله مطالعه کيفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قريب ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم زاده عيسي
جناب آقای / سرکار خانم: زارع حسين
جناب آقای / سرکار خانم: امامي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: قريب آتوسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با گسترش روزافزون اشتغال به تحصيل در دوره هاي مجازي، ارتقا تفکر انتقادي در نظام آموزش مجازي، مدنظر دست اندرکاران مي باشد. اين مطالعه به منظور پاسخ به سوال محوري “تجارب اساتيد و دانشجويان از عوامل بازدارنده و تسهيل کننده تفکر انتقادي در آموزش پزشکي مجازي چيست؟” انجام گرديد.
روش کار: مطالعه کيفي حاضر، بخش کوچکي از يک مطالعه ترکيبي کمي و کيفي جهت طراحي الگوي توسعه فرآيند آموزش تفکر انتقادي در رشته “آموزش پزشکي مجازي”است که طي آن ۷ نفر از اساتيد و ۱۱ نفر (از کل ۱۲ نفر) از دانشجويان نظام آموزش مجازي رشته آموزش پزشکي مورد بررسي قرار گرفتند. براي جمع آوري اطلاعات در اين بخش از مطالعه، از مصاحبه نيمه ساختاريافته استفاده شد. کليه مصاحبه ها ضبط و به صورت مکتوب پياده شد و با استفاده از روش تحليل مقايسه اي اشتراوس و کوربين، تحليل گرديدند.
يافته ها: مشارکت کنندگان در اين پژوهش، تجارب متنوعي در مورد نحوه ارتقا تفکر انتقادي داشتند که در سه درونمايه اصلي مفهوم سازي شد: ” نظام هاي باور ” شامل باورهاي شخصي و عواملي که در کوتاه مدت تقريبا ثابت و غير قابل تغييرند، “مديريت آموزشي” شامل عواملي که با استفاده از قدرت مديريت آموزشي براي شکل دهي ساختار، رفتار، و فرهنگ قابل تغيير هستند، و “تفکر نقادانه در نظام آموزش مجازي” شامل عوامل مشوق و ممانعت کننده تفکر نقادانه.
نتيجه گيري: يافته هاي مطالعه حاضر بر عوامل بازدارنده و تسهيل کننده ارتقا تفکر انتقادي در رشته آموزش پزشکي مجازي تاکيد مي کند. مدرسان، طراحان آموزشي و رهبران آموزشي مي توانند از نتايج اين مطالعه جهت بهبود ارایه برنامه هاي آموزش مجازي و ارتقا تفکر انتقادي استفاده کنند.