سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
نازیلا ربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ،واحد تهران غرب،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
ندا ضیابخش – هیئت علمی دانشگاه واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده:
از اهداف متعالی معماری دست یابی به دو مولفه ی مهم یعنی آسایش وارامش درمکان و فضایی است که انسان درآن زندگی می کند که باشناخت نیازهای انسان و طبقه بندی کردن آنها میتوان به این مهم دست یافت لذا میتوان نیاز های انسان را به دودسته تقسیم کرددسته اول نیازهای کلی و ضروری هستند که بدون رفع آن نمی توان درجهت تامین نیازها و ادامه زندگی گامی برداشت این نیازها شامل غذا آب و هوا و مثال این ها هستند که دراین تحقیق با نام نیازهای فیزیکی نام برده میشوند و این نیازهای اولیه ملموس و مشخصند تاثیر مستقیمی برزندگی خواهند داشت دسته دوم نیازهای ثانویه هستند که به افراد و نیازهای شخصی آنها نسبت به نوع زندگی و ادراک آنها ازمحیط اطراف برمیگردد ودراین تحقیق با نام نیازهای غیرفیزیکی مطرح میشوند که ازمصادیق این دسته میتوان به تامین نیازهای روانی و روحی اشاره کرد درصورت عدم پاسخ گویی به این نیازها شرایط متغیری درحیطه زندگی افراد نفوذمی کند که موجب ظهور مسائل متعددی خواهد شد روند پیشرفت جوامع بشری موجبات تغییر وتنوع درنیازها یاولیه و ثانویه افراد را فراهم کرد و این پیشرفت زمینه سازرشدطرح و نوع طراحی درحیطه ی معماری شد به این ترتیب نیازهای فیزیکی و غیرفیزیکی انسان ازسمتی و ادراک اونسبت به محیط ازسمت دیگر همگی برنوع شکل گیری فضی مصنوع تاثیر گذار می باشد درنظر است که باشناخت مناسب نیازهای روحی و روانی سالمندان کیفیت سلامت روحی و روانی دراین قشر اسیب دیده باتوجه به روانشناس یمحیطی واستفاده مناسب ازوعناصرطبیعی و مصنوعی درفضاهای اقامتی ارتقا بخشیده شود