سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
سیدجواد هاشمی فشارکی – مدرس دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام) و دانشگاه صنعتی مالک اشتر
سیداحمد مهدی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی پدافند غیرعامل گرایش طراحی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده:
از مهمترین پیامدهای جنگ و زلزله، ویرانی منازل مسکونی است که تأثیرات مختلفی بر مردم سانحه دیده می گذارد. اینتأثیرات از یک سو ناشی از عدم وجود مکانی جهت آسایش و نیز در امان ماندن از شرایط خاص جوی است و از سوی دیگرمتأثر از عدم احساس امنیت و کم رنگ نشدن سانحه در نظر بازماندگان میباشد، این گونه تأثیرات بر ضرورت تأمین مسکنکه گام اولیه آن اسکان موقت است صحه میگذارد. با توجه تراکم بالای جمعیت در شهرهای بزرگ کشور به خصوص شهرتهران و آسیبپذیری این شهرها در برابر بحرانها، ضروری است پیشبینی لازم را نسبت به برنامهریزی، مکانیابی و طراحیاسکان موقت جهت استقرار و اسکان مردم در زمانهای بحران، بعمل آید.حال با فرض عدم قابلیت سکونت در فضایی که تحتتأثیر حادثه و یا جنگ قرارگرفته است چه ملاحظاتی از نظر پدافند غیرعامل بایستی در طراحی اردوگاه در نظر گرفته شود؟هدف نیز یافتن طرحی برای بازماندگان در شرایط بحران است تا در آن افراد حادثه دیده زندگی خود را با دیگران در توازنیابند و نیز ایجاد فضایی امن و مناسب جهت اسکان اضطراری و موقت بازماندگان یک حادثه میباشد.بنابراین با توجه به اصولپدافند غیرعامل مجموعه اسکان موقتی را که نیازهای بازماندگان حوادث طبیعی و غیرطبیعی را پوشش دهد طراحی می کنیم.