مقاله ارزشيابي آموزش سبک زندگي سالم به نوجوانان به طور مستقيم، از طريق والدين و مربيان به کمک مدل ارزشيابي CIPP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۱۹ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي آموزش سبک زندگي سالم به نوجوانان به طور مستقيم، از طريق والدين و مربيان به کمک مدل ارزشيابي CIPP
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله سبک زندگي
مقاله نوجوانان
مقاله ارزشيابي
مقاله الگوي CIPP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زادگان زيبا
جناب آقای / سرکار خانم: شمس بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: كليشادي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري مينا
جناب آقای / سرکار خانم: خيرمند مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عادت هاي تغذيه اي ناسالم به همراه شيوه زندگي کم تحرک در کودکان و نوجوانان، تهديدي اساسي براي سلامت حال و آينده اين گروه سني بوده که جامعه را مستعد اپيدمي بيماري هاي مزمن طي دو دهه آينده مي کند. هدف اين مطالعه ارزيابي روش هاي مختلف آموزش سبک زندگي سالم به نوجوانان از نظر قابليت اجرا و کاربردي بودن در محيط مدارس، از ديدگاه ذينفعان و مجريان برنامه، به کمک الگوي CIPP مي باشد.
روش ها: اين مطالعه از نوع ارزشيابي ميداني است که به کمک الگوي CIPP انجام شد. شش صد نفر از دانش آموزان پسر و دختر مدارس راهنمايي خميني شهر اصفهان، به طور تصادفي به سه گروه تحت مداخله آموزش به طور مستقيم به دانش آموزان (A)، آموزش به دانش آموزان از طريق والدين (B)، آموزش به دانش آموزان از طريق مربيان (C)، تخصيص داده شدند. برنامه هاي آموزشي در مورد تغذيه سالم و فعاليت فيزيکي مناسب به مدت يک ماه و به سه روش مختلف ارايه گرديد. ارزيابي اثربخشي به وسيله انجام مصاحبه با ذينفعان برنامه و به کمک فرم هاي نظرسنجي صورت گرفت. اطلاعات مربوط به ارزشيابي برنامه براي گروه هاي تحت مداخله به کمک چک ليست محقق ساخته برگرفته از چک ليست الگويCIPP  (نسخه ۲۰۰۷) جمع آوري گرديد.
نتايج: بالاترين امتياز ارزشيابي در مرحله «توافقات قراردادي» و «ا ثربخشي برنامه» از چک ليست الگوي CIPP به ترتيب به گروه والدين (B) و گروه دانش آموزان (A) تعلق داشت. نتايج نظرسنجي از ذينفعان برنامه (دانش آموزان- والدين– مربيان) نشان داد بالاترين امتياز، مربوط به گروه مداخله دانش آموزان (A) است.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر موثرترين و عملي ترين روش آموزش سبک زندگي سالم به نوجوانان را «آموزش مستقيم و بدون واسطه به خود آنها» معرفي مي کند.