مقاله ارزشيابي اعضاي هيات علمي توسط دانشجويان با سطوح مختلف پيشرفت تحصيلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي بيرجند از صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي اعضاي هيات علمي توسط دانشجويان با سطوح مختلف پيشرفت تحصيلي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استاد
مقاله دانشجو
مقاله ارزشيابي
مقاله پيشرفت تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشار محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده طاهري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رياسي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اساتيد به عنوان يکي از ارکان اصلي نظام آموزش عالي بطور مستمر و به روش هاي مختلف، از جمله توسط دانشجويان ارزشيابي مي شوند. نظر به اين که گروهي از اساتيد، با ارزشيابي توسط دانشجويان ضعيف، موافق نيستند، مطالعه حاضر به منظور تعيين ارتباط بين نمره ارزشيابي اساتيد و سطوح مختلف پيشرفت تحصيلي دانشجويان طراحي و اجرا گرديد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي – تحليلي و مقطعي که در سال ۱۳۸۶ در دانشگاه علوم پزشکي بيرجند انجام شد، ۶۳ نفر از اساتيد به روش سرشماري انتخاب شدند و با تکميل ۲۷۰۰ پرسشنامه توسط تمامي دانشجويان رشته پزشکي مورد ارزيابي قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه ارزشيابي اساتيد بود که روايي و پايايي آن توسط مرکز توسعه آموزش دانشگاه تاييد شده بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ويرايش ۱۱٫۵) در سطح معني داري P<0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين نمرات ارزشيابي اساتيد توسط دانشجويان ممتاز، متوسط و ضعيف به ترتيب ۵۵٫۵۹±۱۱٫۴۶، ۵۵٫۷۰±۱۲٫۴۹ و ۵۵٫۵۱±۱۲٫۲۳ بود (P=0.96). در بررسي حيطه هاي مختلف مورد ارزشيابي، فقط در حيطه شؤون مدرسي بين دانشجويان ممتاز و ضعيف اختلاف معني داري مشاهده گرديد (P=0.03).
نتيجه گيري: با توجه به اين که بين نمره ارزشيابي اساتيد و سطوح مختلف پيشرفت تحصيلي دانشجويان اختلاف معني داري مشاهده نشد، به نظر مي رسد که سطح علمي دانشجويان در ارزشيابي اساتيد تاثير چنداني ندارد و از اين رو اين متغير نمي تواند به عنوان يک عامل سوگيري در ارزشيابي اساتيد تلقي گردد. اختلاف مشاهده شده در حيطه شؤون مدرسي، مي تواند تاکيدي بر لزوم رعايت بيشتر عدالت اساتيد در برخورد با دانشجويان باشد.