مقاله ارزشيابي برنامه درسي اجرا شده درس مطالعات اجتماعي آموزش متوسطه شاخه نظري، با استفاده از مدل سه بعدي روبيتايل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در رهيافتي نو در مديريت آموزشي از صفحه ۸۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي برنامه درسي اجرا شده درس مطالعات اجتماعي آموزش متوسطه شاخه نظري، با استفاده از مدل سه بعدي روبيتايل
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله برنامه درسي اجرا شده
مقاله مطالعات اجتماعي
مقاله آموزش متوسطه
مقاله مدل روبيتايل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم پور اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري خليل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش با هدف کلي ارزشيابي برنامه درسي اجرا شده درس مطالعات اجتماعي آموزش متوسطه شاخه نظري با تاکيد بر مدل روبيتايل انجام شده است. اين پژوهش به روش توصيفي از نوع پيمايشي انجام گرفت و جامعه آماري آن دربرگيرنده تمامي دبيران مرد و زن درس مطالعات اجتماعي آموزش متوسطه شاخه نظري در استان گيلان به تعداد ۲۷۲ نفر بود. حجم نمونه پژوهش ۱۶۵ نفر بوده که به روش تصادفي خوشه اي گزينش شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ۲۹ گويه اي بوده است. در زمينه روايي پرسشنامه، تاكيد پژوهشگران بيش تر بر روايي محتوايي بوده که قضاوت و تاييد متخصصين و همچنين مشورت با جمعي از دبيران اين امر را ممكن نمود. پايايي پرسشنامه بر اساس آزمون آلفاي كرونباخ ۰٫۸۲ محاسبه گرديد. جهت تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي كه دربرگيرنده فراواني، درصد و ميانگين بود و همچنين از روش آمار استنباطي آزمون خي دو استفاده شد. نتايج اين پژوهش بيانگر آن بود كه برنامه درسي اجرا شده درس مطالعات اجتماعي آموزش متوسطه شاخه نظري؛ ۱- با هدف هاي نظام آموزشي متناسب است. ۲- شرايط و امكانات متناسب را به ميزان كمي در اختيار دانش آموزان گذارده است. ۳- به ميزان كمي به تفاوت هاي فردي دانش آموزان توجه دارد. ۴- به موفقيت تحصيلي دانش آموزان توجه دارد. ۵- به ميزان كمي اثربخشي لازم را داشته و نيازمند فعاليت هاي جبراني است.