مقاله ارزشيابي برنامه درسي حرفه آموزي دانش آموزان آهسته گام آموزش پذير دوره متوسطه از حيث توجه به مهارت هاي خود کفايي فردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات برنامه درسي از صفحه ۸ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي برنامه درسي حرفه آموزي دانش آموزان آهسته گام آموزش پذير دوره متوسطه از حيث توجه به مهارت هاي خود کفايي فردي
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکفايي فردي
مقاله مهارت آموزي
مقاله دوره متوسطه
مقاله آموزش حرفه اي
مقاله دانش آموز آهسته گام آموزش پذير
مقاله برنامه ريزي درسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابطحي معصومه السادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله «بررسي جايگاه مهارت هاي خودکفايي فردي در برنامه درسي دوره متوسطه حرفه اي دانش آموزان آهسته گام آموزش پذير» مي باشد. بدين منظور، به بررسي ميزان توجه و عنايت عناصر برنامه درسي (هدف، محتوا، روش، زمان و ارزشيابي) به مهارت هاي خودکفايي فردي پرداخته شد. روش تحقيق مورد استفاده «زمينه يابي» بود. جامعه آماري شامل کليه کارشناسان ستادي مربوط (۴۵ نفر)، کليه متخصصان برنامه ريزي درسي مربوط (۱۰۰ نفر)، کليه دبيران دوره متوسطه حرفه اي استان قزوين (۱۲۰ نفر) و کليه کارفرمايان افراد آهسته گام مشغول به کار در شهرستان قزوين (۱۵ نفر) بودند. در اين مطالعه تعداد ۲۲۳ نفر از نمونه مذکور شرکت داشتند. اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه اي ۴۴ سوالي جمع آوري و با استفاده از روش هاي آمار استنباطي (t تک نمونه اي، تحليل واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي LSD) تحليل شد. بر اساس نتايج به دست آمده، دو گروه متخصصان و کارشناسان، برنامه درسي را داراي قابليت بالايي براي افزايش مهارت هاي خودکفايي فردي دانش آموزان آهسته گام براي رسيدن به خودکفايي فردي قلمداد کرده اند؛ ولي دو گروه دبيران و کارفرمايان اين برنامه ها را داراي قابليت اندکي براي توسعه مهارت هاي ذکر شده در بين دانش آموزان آهسته گام دانسته اند. بدين ترتيب با توجه به تفاوت نظر دو گروه متخصصان برنامه ريزي درسي و کارشناسان ستادي با دبيران و کارفرمايان بايد اذعان داشت که برنامه درسي موجود بيشر توسط کساني حمايت مي شود که در محيط واقعي اثرگذاري آن حضور ندارند و بنابراين اين حمايت قابل دفاع نمي باشد و بازنگري و اصلاح اين برنامه ضرورت دارد.