مقاله ارزشيابي تجربه آموزشي اساتيد از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تکميلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در راهبردهاي آموزش از صفحه ۴۱ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي تجربه آموزشي اساتيد از ديدگاه دانشجويان تحصيلات تکميلي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله اعضاي هيئت علمي
مقاله دانشجويان تحصيلات تکميلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: پازارگادي مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: سيستم ارزشيابي جامع، معتبر و مداوم براي ارزيابي و تضمين کيفيت فعاليت آموزشي اعضاي هیات علمي همواره مورد نياز است. اين مطالعه با هدف تعيين ديدگاه دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد و دکتراي پرستاري در مورد ارزشيابي اساتيد انجام شد.
روش ها: اين پژوهش مطالعه اي توصيفي، تحليلي است که به صورت مقطعي روي ۳۰ نفر از دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد و دکتراي پرستاري يکي از دانشکده هاي پرستاري شهر تهران که به صورت سرشماري انتخاب شده بودند در سال ۱۳۸۷ صورت گرفت. ابزار گردآوري اطلاعات پرسش نامه ارزشيابي استاد مشتمل بر ۱۶ سوال بسته بر اساس معيار ۵ رتبه اي ليکرت بود که در سه حيطه اخلاق، فن تدريس و صلاحيت علمي تنظيم شد. روايي و پايايي پرسش نامه توسط مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشکي دانشگاه مربوطه تاييد شده و همه ساله براي ارزشيابي اساتيد مورد استفاده قرار گرفته بود. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS 13 با استفاده از آمار توصيفي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: دانشجويان عملکرد آموزشي اعضاي هیات علمي دانشکده را مطلوب ارزيابي نمودند. از نظر ۷۶٫۷% دانشجويان، اساتيد داراي اخلاق خوب بودند. ۴۳٫۳% دانشجويان اعتقاد داشتند که اساتيد داراي فن تدريس خوب هستند و ۳۳٫۳% دانشجويان اعتقاد داشتند که اساتيد از نظر علمي وضعيت خوبي دارند.
نتيجه گيري: از نظر دانشجويان، اساتيد در وضعيت مطلوبي قرار دارند. از نکات مثبت ايشان داشتن حسن خلق، برنامه ريزي موثر و تسلط علمي به موضوع درسي است.