مقاله ارزشيابي تطبيق پذير و تخمين سطح دانش با استفاده از مدل دانش و به کمک شبكه بيزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۲۶۷ تا ۲۸۰ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي تطبيق پذير و تخمين سطح دانش با استفاده از مدل دانش و به کمک شبكه بيزي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخمين سطح دانش يادگيران
مقاله ارزشيابي تطبيق پذير
مقاله مدل دانش كاربر
مقاله شبكه هاي بيزين
مقاله آموزش الكترونيكي
مقاله يادگيري الكترونيكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاردان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: كاردان صمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سيستم هاي مديريت يادگيري همواره ارزشيابي ميزان دانش يادگيران بعنوان يك مساله مهم مطرح است. روش هاي ابتدايي ارزشيابي دانش يادگيران تنها به محاسبه امتياز كسب شده در آزمون هايي بسنده مي كنند كه سوالات آنها به صورت ماشيني قابل تصحيح باشند. مشكلي كه در اينجا ممكن است رخ دهد پاسخ دهي صحيح به صورت تصادفي توسط كاربر بدون داشتن دانش كافي، و يا پاسخ دهي اشتباه بر اثر عدم دقت با وجود برخورداري از دانش كافي مي باشد. از طرف ديگر به منظور بهبود فرايند يادگيري لازم است كه نتايج آزمون ها به صورت تفصيلي و با تعيين نقاط ضعف و قوت كاربر مشخص شود، و بنا بر اين فقط يك امتيازدهي كلي براي ارزشيابي دانش كاربر كافي نمي باشد. براي بدست آوردن سطح دانش كاربر به صورت تفكيك شده لازم است در مواردي كه سوالات چند مفهوم را مورد پرسش قرار مي دهند تشخيص دهيم ضعف در دانستن كدام مفهوم آموزشي عامل پاسخ نادرست كاربر شده است. در اين پژوهش روشي بهبود يافته براي ارزشيابي دانش يادگيران ارايه شده است. در اين روش مفاهيم آموزشي با استفاده از يك ساختار سلسله مراتبي اهداف آموزشي مدل سازي مي شوند و از مدل دانش يادگيرنده براي تخمين ميزان دانش او استفاده مي شود. اين مدل مبتني بر شبكه هاي بيزي است و با در نظر گرفتن ساختار اهداف آموزشي ارايه شده است. در روش پيشنهادي براي ارزشيابي يادگيرنده از سوالاتي استفاده شده است كه با توجه به اهداف آموزشي تهيه شده و پس از سطح بندي بر اساس ميزان پيچيدگي به كار گرفته شده اند. در اين پژوهش با ارايه الگوريتمي جديد براي روزآمد كردن گره ها در شبكه بيزي، تا حد امكان تاثير پاسخ هاي صحيح تصادفي و نيز پاسخ هاي غلط ناشي از عدم دقت، در ارزيابي نهايي كاهش يافته اند. در نهايت با بكارگيري مدل دانش ارايه شده و استفاده از ساختار اهداف آموزشي سلسله مراتبي راه حل موثري براي سه مساله مطرح در ارزشيابي يادگيران يعني پاسخ هاي صحيح تصادفي، پاسخ هاي غلط ناشي از عدم دقت، و تشخيص ضعف هاي يادگيرنده، ارايه شده است.