مقاله ارزشيابي توصيفي با نظام سنتي بر اساس جو كلاس، ويژگيهاي عاطفي و ميزان خلاقيت دانش آموزان دوره ابتدايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۷۱ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي توصيفي با نظام سنتي بر اساس جو كلاس، ويژگيهاي عاطفي و ميزان خلاقيت دانش آموزان دوره ابتدايي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح ارزشيابي توصيفي
مقاله نظام ارزشيابي سنتي
مقاله آموزش ابتدايي
مقاله جو كلاس درس
مقاله خلاقيت
مقاله ويژگيهاي عاطفي دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماهر فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اساسي اين پژوهش مقايسه طرح ارزشيابي توصيفي و نظام ارزشيابي سنتي با توجه به متغيرهايي مانند جو كلاس درس، خصوصيات عاطفي و رفتارهاي خلاقانه دانش آموزان دوره ابتدايي بود. اين پژوهش يك تحقيق كاربردي، غيرآزمايشي بوده و طرح آن از نوع دو گروهي بدون كنترل است. جامعه آماري پژوهش دانش آموزان پايه سوم ابتدايي بودند كه در مدارس استان چهارمحال و بختياري تحت پوشش طرح ارزشيابي توصيفي و نظام سنتي قرار داشتند و نمونه آن ۴۸۰ نفر از آزمودنيهاي همين جامعه مي شدند كه بر اساس جدول كرجسي مورگان (۱۹۷۰) به طور تصادفي مشخص شده بودند (۲۴۰ نفر از كلاسهاي ارايه دهنده طرح ارزشيابي توصيفي و ۲۴۰ نفر مربوط به كلاسهاي نظام سنتي). در اين مطالعه آزمودنيها به سه ابزار، آزمون شاخص زندگي كلاس درس (CLM، جانسون و جانسون، ۱۹۸۳)، پرسشنامه كيفيت زندگي در مدرسه (SLQ، آينلي و بورك، ۱۹۹۲)، آزمون تصويري تفكر خلاق (تورنس فرم B)، پاسخ دادند و نتايج با نرم افزار SPSS تحليل شد. نتايج نشان داد كه بين آزمودنيهاي متعلق به طرح ارزشيابي توصيفي و نظام سنتي از لحاظ متغيرهاي مربوط به جو كلاس (يادگيري مشاركتي، فردگرايانه، رقابتي، انصاف در نمره دهي، احساس بيگانگي نسبت به مدرسه، همبستگي كلاسي و حمايت اجتماعي) تفاوت معناداري وجود دارد. غير از اينكه اين تفاوت درباره متغيرهاي متعلق به ويژگيهاي عاطفي دانش آموزان (رضايت كلي، عاطفه منفي، رابطه با معلم، همبستگي اجتماعي، فرصت، موفقيت و ماجرا) نيز معنادار بود.