مقاله ارزشيابي دانشجو از استاد در نظام آموزش از راه دور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۴۸ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي دانشجو از استاد در نظام آموزش از راه دور
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله دانشجو
مقاله استاد
مقاله آموزش از راه دور
مقاله دانشگاه پيام نور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظلوميان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: زندي مهر هوشنگ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي وضعيت ارزشيابي دانشجو از استاد در دانشگاه پيام نور مي باشد که با بررسي و مقايسه ديدگاه هاي دو گروه دانشجويان و اساتيد صورت گرفته است. جامعه آماري پژوهش شامل کليه دانشجويان مشغول به تحصيل و اساتيد (اعضاي هيات علمي و مدرسان) دانشگاه پيام نور شيراز مشتمل بر ۳۵۰۰ دانشجو و ۱۲۰ استاد بوده است. گروه نمونه شامل ۲۹۷ دانشجو که با روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شده اند و ۱۲۰ استاد که به دليل کمي تعداد برابر با جامعه است.
داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و آزمون آماري کاي اسکوير با به کارگيري نرم افزارspss تجزيه و تحليل شده است.
يافته هاي تحقيق با اطمينان ۹۹ درصد نشان داد که هر دو گروه نمونه با درصدهاي بالا معتقد بوده اند قضاوت دانشجويان تحت تاثير ويژگي هاي فردي آنان و ويژگي هاي غير مرتبط اساتيد مانند سخت گيري وآسان گيري و شهرت آنهاست. دانشجويان اطلاعات کافي براي قضاوت در مورد استاد ندارند و اين قضاوت بر اساس اهداف و فعاليت هاي آموزشي استاد نيست. همچنين، اساتيد در تعيين ملاک و معيارهاي ارزشيابي مشارکت ندارند و نتايج ارزشيابي در رشد حرفه اي و اصلاح عملکرد آنان تاثير ندارد. در مجموع هر دو گروه اين شيوه ارزشيابي را در نظام آموزش از راه دور مناسب نمي دانند.