مقاله ارزشيابي محتواي کتاب زبان فارسي (۱) پايه اول متوسطه از نظر دبيران شهرستان مبارکه (اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه ۶۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي محتواي کتاب زبان فارسي (۱) پايه اول متوسطه از نظر دبيران شهرستان مبارکه (اصفهان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله زبان فارسي
مقاله نظرسنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي الهه
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتمند زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف ارزشيابي محتواي کتاب زبان فارسي (۱) پايه اول متوسطه از نظر دبيران شهرستان مبارکه در اصفهان انجام گرفته است. جامعه آماري با حجم نمونه يکسان و تعداد کل دبيران ۶۴ نفر است. تحقيق حاضر توصيفي از نوع پيمايشي است كه با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. براي سنجش روايي سوالات پرسشنامه از نظر کارشناسان مربوط و براي سنجش پايايي از فرمول آلفاي کرانباخ استفاده شده كه ضريب آن ۸۸/۰ بوده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين، واريانس و انحراف معيار) همراه با نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتايج نشان داد که زمان تعيين شده براي تدريس، تناسب فعاليتها و خودآزمايي هاي كتاب با متن کتاب کمتر از حد متوسط است و در تدوين محتواي کتاب به توان ذهني و فکري فراگيران، ميزان تقويت خودارزيابي دانش آموزان، نيازهاي روزمره دانش آموزان و ارتباط عمودي مطالب کتاب کمتر از سطح متوسط توجه شده است.