مقاله ارزشيابي مراکز يادگيري سازمان آموزش و پرورش استثنايي شهر تهران از نظر کارشناسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در نظام هاي آموزشي از صفحه ۶۹ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي مراکز يادگيري سازمان آموزش و پرورش استثنايي شهر تهران از نظر کارشناسان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مراکز يادگيري
مقاله آموزش و پرورش استثنايي
مقاله نيروي انساني
مقاله محيط فيزيکي
مقاله رسانه ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارعي زواركي اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني ازندرياني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: درتاج فريبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعضاي جامعه به لحاظ ذهني، جسمي، عاطفي و اجتماعي تفاوت هاي قابل ملاحظه اي با ديگر همسالان خود دارند؛ به نحوي که به دليل همين تفاوت هاي محسوس قادر نيستند از برنامه هاي درسي عادي که اصولا بر پايه ويژگي ها و توانايي هاي مشترک اکثريت کودکان در سنين مختلف تنظيم گرديده است، به طور مناسب بهره مند گردند. هدف ار اين پژوهش ارزيابي کيفي مراکز يادگيري موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنايي شهر تهران از نظر کارشناسان سازمان و مراکز موجود در مولفه هاي نيروي انساني، محيط فيزيکي، رسانه ها، مواد و تجهيزات است. روش پژوهش حاضر توصيفي است و از روش نمونه گيري تصادفي ساده براي تعين نمونه مورد نظر استفاده شد. جامعه آماري شامل کليه کارشناسان شاغل در سازمان آموزش و پرورش استثنايي، پژوهشکده کودکان استثنايي و همچنين مديران مراکز يادگيري دانش آموزان استثنايي شهر تهران مي باشد. نتايج بدست آمده نشان مي دهد که مراکز يادگيري موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنايي (تهران) در مولفه نيروي انساني از نظر کارشناسان سازمان و مراکز موجود ضعيف هستند، مراکز يادگيري موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنايي (تهران) در مولفه محيط فيزيکي از نظر کارشناسان سازمان و مراکز موجود ضعيف هستند. مراکز يادگيري موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنايي (تهران) در مولفه رسانه ها، مواد و تجهيزات از نظر کارشناسان سازمان و مراکز موجود دچار ضعيف هستند. نتايج به دست امده نشان داد که مراکز يادگيري موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنايي در مولفه هاي نيروي انساني، محيط فيزيکي، رسانه ها، مواد و تجهيزات ضعيف ارزيابي مي شوند. اين يافته ها تا حدود زيادي نيز با نتايج ساير پژوهش هاي انجام شده مطابقت داشت.