مقاله ارزشيابي وضع موجود توانمندي هاي حرفه اي اعضاي هيات علمي (غيرپزشکي) دانشگاه آزاد اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فصلنامه تحقيقات مديريت آموزشي از صفحه ۱۳ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي وضع موجود توانمندي هاي حرفه اي اعضاي هيات علمي (غيرپزشکي) دانشگاه آزاد اسلامي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله توانمندي هاي حرفه اي
مقاله اعضاي هيات علمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي حسن پاشا
جناب آقای / سرکار خانم: قورچيان نادرقلي
جناب آقای / سرکار خانم: چناري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر ارزشيابي وضع موجود توانمندي هاي حرفه اي اعضاي هيات علمي غيرپزشکي به منظور ارتقاي کيفي دانشگاه آزاد اسلامي مي باشد. روش پژوهش توصيفي و کيفي است. جامعه مورد مطالعه شامل تمامي اعضاي هيات علمي (غيرپزشکي) دانشگاه آزاد اسلامي است که در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ در واحدهاي دانشگاهي اشتغال داشتند. نمونه آماري بر اساس نمونه گيري تصادفي طبقه اي ۲۷۶ نفر مي باشد. ابزار سنجش عبارت است از پرسش نامه محقق ساخته ۵۳ گويه که الفاي کرنباخ آن ۰٫۸۳ مي باشد. يافته هاي آماري نشان مي دهد بين ميانگين نمرات ۹ مولفه توانمندي هاي حرفه اي اعضاي هيات علمي در وضع موجود و مطلوب تفاوت معني داري وجود دارد.