مقاله ارزشيابي ويژگي هاي روان سنجي پرسش نامه انگيزه هاي بين فردي مرتبط با آسيب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم رفتاري از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: ارزشيابي ويژگي هاي روان سنجي پرسش نامه انگيزه هاي بين فردي مرتبط با آسيب
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي روان سنجي
مقاله پرسش نامه انگيزه هاي بين فردي مرتبط با آسيب
مقاله انتقام
مقاله اجتناب و روابط زناشويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته مهر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کرايي امين
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور ذبيح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: فرد آسيب ديده طي فرايند گذشت، انگيزه هاي انتقام جويي و اجتناب از آسيب رسان را کاهش و آرزوي خوشي، حسن نيت و انگيزش خود را جهت مصالحه با آسيب رسان افزايش مي دهد. هدف پژوهش حاضر ارزشيابي ويژگي هاي روان سنجي پرسش نامه انگيزه هاي بين فردي مرتبط با آسيب (TRIM) در زنان و مردان متاهل بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر يک پژوهش همبستگي بود. نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل ۲۴۵ نفر مرد و ۲۴۷ نفر زن بود که از ميان والدين دانش آموزان دبيرستاني شهر اهواز با روش خوشه اي چند مرحله اي تصادفي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش پرسش نامه انگيزه هاي بين فردي مرتبط با آسيب (TRIM) و مقياس گذشت صفت (TFS) بود. براي بررسي پايايي پرسش نامه از روش آلفاي کرونباخ و براي بررسي روايي پرسش نامه از روش روايي تشخيصي، روش تحليل عامل مولفه هاي اصلي و روش تحليل عامل تاييدي استفاده شد.
يافته ها: پايايي پرسش نامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي بعد انتقام ۸۵/۰، بعد اجتناب ۹۱/۰ و براي کل پرسش نامه ۹۲/۰ محاسبه شد. روايي سازه پرسش نامه انگيزه هاي بين فردي مرتبط با آسيب (TRIM) نيز از طريق همبسته نمودن آن با مقياس گذشت صفت (TFS) براي ابعاد انتقام و اجتناب به ترتيب ۵۷۹/۰ و ۵۹۵/۰ به دست آمد. با استفاده از تحليل عامل مولفه هاي اصلي، دو عامل براي پرسش نامه استخراج گرديد؛ ۲ ماده نيز به دليل داشتن بار عاملي مشترک از پرسش نامه حذف گرديد. استفاده از روش تحليل عامل تاييدي (CFA) نيز نشان داد که ساختار دو عاملي اين پرسش نامه بهتر از ساختار يک عاملي آن بود (براي ساختار دو عاملي RMSEA=0.07 محاسبه شد(.
نتيجه گيري: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که پرسش نامه انگيزه هاي بين فردي مرتبط با آسيب (TRIM) براي پژوهش هاي مرتبط با گذشت، در روابط زناشويي يک پرسش نامه معتبر و پايا است.