سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا زارع مهرجردی – استادیار بخش اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
احمد خسروی – مربی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عباس رضائی – مربی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مطالعه، به تعیین ارزش اقتصادی ابهای زیر زمینی و بررسی اثرات جنبی تغییر در سطح آبهای زیر زمینی به علت برداشت بیش از حد از منابع، در تولید پسته و جو در شهرستان کرمان پرداخته شده است. بدین منظور در ابتدا توابع تولید مناسب تخمین زده شد و با استفاده از آن ارزش اقتصادی هرمتر مکعب با محاسبه گردید، که به ترتیب برای محصول جو و پسته برابر ۲۹۸/۳۴ ریال و ۵۲۰/۸۱ ریال بود. در مرحله بعد به تخمینتابع هزینه و تشکیل تابع رفاه اجتماعی (با استفاده از نتایج تابع هزینه و تابع تولید)پرداخته شد، با استفاده از تابع رفاه اجتماعی اثرات جنبی برداشت بیش از حد از منابع آب زیر زمینی محاسبه گردید، که به طور متوسط ، به ترتیب برای محصول جو و پسته برابر ۳۵۶۸/۹۳ ریال و ۴۰۴۱/۷۵ ریال به ازای مصرف هر هزار مکعب آب بود.